Atenció educativa a l’alumnat amb TEA

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

La presència d’alumnes en l’espectre de l’autisme cada vegada és més habitual a les nostres escoles i és fonamental tenir les eines i els coneixements necessaris perquè el pas d’aquests alumnes per la etapa educativa sigui una experiència d’èxit, per a ells com a alumnes i per a nosaltres com a professionals de l’educació i, naturalment, també per a les famílies. El coneixement de la persona, els suports adequats i la formació específica en autisme són les vies que, conjuntament amb el treball en equip amb la família i amb d’altres professionals, ens portaran a l’objectiu desitjat per tothom, la verdadera inclusió educativa de l’alumnat amb TEA.

OBJECTIUS

 • Conèixer les necessitats de l’alumnat amb TEA i adaptar l’atenció educativa per a assegurar experiències pedagògiques d’èxit.
 • Capacitar als professionals en l’ús d’estratègies educatives que facin accessible el currículum a l’alumnat amb TEA.
 • Organitzar la resposta educativa de forma coordinada per l’equip i família (col·laboració família-escola).

CONTINGUTS

 • Característiques psicològiques i conductuals dels Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. Pautes d’Intervenció en l’àmbit educatiu.
  • Funcionament cognitiu en el TEA i la seva implicació per al funcionament diari de l’alumne al centre.
  • Principis bàsics per a l’atenció de l’alumnat amb TEA al centre educatiu.
  • Adaptacions per a la millora de la comprensió, autonomia i motivació en funció de l’etapa (infantil, primària, secundària).
 • Estratègies en l’atenció educativa per a l’alumnat Trastorn de l’Espectre de l’Autisme.
  • Suport Conductual Positiu i el seu desplegament a l’aula. Estructura, suports, exemples.
  • Adaptacions del material i les activitats, exemples.
  • Atenció educativa en entorns educatius no formals del centre.
  • Estratègies per a la inclusió i interacció social de l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme i els iguals.
 • Generalització d’aprenentatges a altres entorns.
  • Model de col·laboració família-escola.
  • Eines i exemples que milloren la relació.
  • Mesurament de l’impacte dels resultats.

Aquest curs va dirigit preferentment a les etapes d’educació infantil i primària.

A QUI VA DIRIGIT

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals socio-sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, etc.
 • També hi poden participar persones amb autisme, familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

El curs s’impartirà en castellà.   

EL PONENT 

Daniel López Moreno

Psicòleg i orientador del CDPEE Ángel Rivière d’Autismo Sevilla.

Llicenciat en psicologia per la Universitat de Sevilla, Certificat d’aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Sevilla i Màster en logopèdia per la Universitat Politècnica de Madrid. Especialista en trastorns de l’espectre de l’autisme amb més de 20 anys d’experiència en la intervenció especialitzada i l’avaluació, certificat en les eines ADI-R y ADOS-2. Docent en diversos cursos, congressos i jornades sobre autisme, discapacitat intel·lectual, educació, avaluació i diagnòstic i atenció a famílies, professor del màster de trastorn de l’espectre autista de la universitat Pablo de Olavide i en el màster d’atenció primerenca de la universitat de Sevilla. Ha publicat articles i publicacions especialitzades sobre el TEA i/o l’educació i és membre d’AETAPI.

DIA

Dissabte 30 de setembre del 2023 

Horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores (amb descansos a cada part)

Connexió oberta a partir de les 8,45 hores.

Es prega connectar-se amb antelació suficient per a evitar retards. 

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Un dia abans del curs enviarem l’enllaç que dóna accés a la formació. 

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà, en un màxim de 24 hores, un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini màxim de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent, excepte quan sigui un qüestionari.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades. 

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

BONIFICACIONES DE LA FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.  

 

Atención educativa al alumnado con TEA

Presentación 

La presencia de alumnos en el espectro del autismo es cada vez más habitual en nuestras escuelas y es fundamental tener las herramientas y conocimientos necesarios para que el paso de estos alumnos por la etapa educativa sea una experiencia de éxito, para ellos como alumnos y para nosotros como profesionales de la educación y, naturalmente, también para las familias. El conocimiento de la persona, los apoyos adecuados y la formación específica en autismo son las vías que, conjuntamente con el trabajo en equipo con la familia y con otros profesionales, nos llevarán al objetivo deseado por todos, la verdadera inclusión educativa del alumnado con TEA.

Objetivos

 • Conocer las necesidades del alumnado con TEA y adaptar la atención educativa para asegurar experiencias pedagógicas de éxito.
 • Capacitar a los profesionales en el uso de estrategias educativas que hagan accesible el currículum al alumnado con TEA.
 • Organizar la respuesta educativa de forma coordinada por el equipo y familia (Colaboración Familia-Escuela). 

Contenidos

 • Características psicológicas y conductuales de los Trastorno del Espectro del Autismo. Pautas de Intervención en el ámbito educativo.
  • Funcionamiento cognitivo en TEA y su implicación para el funcionamiento diario del alumno en el centro.
  • Principios Básicos para la atención del alumnado con TEA en el centro educativo.
  • Adaptaciones para la mejora de la comprensión, autonomía y motivación en función de la etapa (infantil, primaria, secundaria).
 • Estrategias en la atención educativa para el alumnado Trastorno del Espectro del Autismo.
  • Apoyo Conductual Positivo y su despliegue en el aula. Estructura, apoyos, ejemplos.
  • Adaptaciones del material y las actividades, ejemplos.
  • Atención educativa en entornos educativos no formales del centro.
  • Estrategias para la inclusión e interacción social del alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo y los iguales.
 • Generalización de aprendizajes a otros entornos.
  • Modelo de Colaboración familia-escuela.
  • Herramientas y ejemplos que mejoran la relación.
  • Medición del impacto de los resultados.

Destinatarios

 • Profesionales educativos preferentemente de educación infantil y primaria: maestros, profesores, orientadores, educadores y personal del ámbito escolar y de la educación en general.
 • Profesionales socio-sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, etc.
 • Personas con autismo y familiares y, en general, cualquier persona interesada en la inclusión de las personas con TEA.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual de la ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés, así como un certificado de asistencia.

Se impartirá en español.

El ponente

Daniel López Moreno

Psicólogo y Orientador del CDPEE Ángel Rivière de Autismo Sevilla. Docente del Área de Formación de Autismo Sevilla.

Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, Certificado de Aptitud Pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y Máster en Logopedia por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en Trastornos del Espectro del Autismo con más de 20 años de experiencia en la intervención especializada y la evaluación, certificado en las herramientas ADI-R y ADOS-2. Docente en diversos cursos, congresos y jornadas sobre autismo, Discapacidad Intelectual, Educación, Evaluación y Diagnóstico y Atención a Familias, Profesor del Máster de Trastorno del Espectro Autista de la Universidad Pablo de Olavide y en el Máster de Atención Temprana de la Universidad de Sevilla. Escritor de artículos y colaboraciones en publicaciones especializadas sobre el TEA y/o la Educación y miembro de AETAPI.

Día

Sábado 30 de septiembre de 2023 

Horario: de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas, con descansos intermedios en cada parte.

Conexión a partir de las 8,45 horas.

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

Como hacer la inscripción 

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres en el plazo máximo de 24 horas con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE  

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae.

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos 

 

Enseñanza inicial de la lectoescritura

 

Presentación 

En esta formación reflexionaremos sobre la enseñanza inicial de la lectura y la escritura a la luz del conocimiento científico sobre sus predictores, su desarrollo y las actuaciones con mejores resultados sobre su aprendizaje.

Desde la década de los 80 del siglo XX los datos de investigación muestran con claridad que la competencia lectora es el resultado de la combinación armónica de distintos procesos y conocimientos. Entre estos se encuentran el desarrollo del lenguaje y la habilidad de descodificación. El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura, que se enseñan durante el periodo de alfabetización inicial, no es suficiente para garantizar una buena comprensión lectora o una buena expresión escrita, pero es necesario para ser eficiente en esas destrezas.

A pesar de esta importancia, la enseñanza inicial de la lectoescritura ha sido poco cuidada en los últimos desarrollos legislativos, que se enfocan en el uso comunicativo del lenguaje escrito. En el terreno práctico, muchas propuestas didácticas se realizan por tradición, costumbre o por decisiones intuitivas.

Esta formación busca reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza inicial a la luz de los datos proporcionados por la investigación. Su propósito no es ofrecer algo original o innovador sino hacer una reflexión fundamentada sobre cómo enseñamos a leer y escribir, valorando las ventajas y desventajas de las distintas alternativas y buscando tomar decisiones eficaces.

Objetivos

 • Conocer los principales predictores del aprendizaje de la lectura.
 • Analizar las diferencias entre los principales métodos de enseñanza de la lectoescritura, sus fortalezas y debilidades.
 • Identificar algunas prácticas concretas que han mostrado ser útiles en la enseñanza inicial de la lectoescritura.
 • Concebir el aprendizaje de la lectoescritura como un proceso complejo, desarrollado a lo largo de un tiempo extenso y en el que confluyen variedad de conocimientos y habilidades.

Contenidos 

1 Predictores de la lectura: desarrollo, evaluación y mejora.
1.1 Conciencia fonológica.
1.2 Velocidad de denominación.
1.3 Conocimientos sobre el lenguaje escrito.

2 La enseñanza del principio alfabético.
2.1 Los métodos de enseñanza de la lectoescritura.
2.2 La enseñanza de las correspondencias entre letras y sonidos.
2.3 La síntesis.

3 El desarrollo de la fluidez.
3.1 Técnicas de lectura asistida.

4 Iniciación a la comprensión.
4.1 Estrategias básicas de comprensión.

5 Iluminando algunas dudas desde los datos
5.1 Edad de inicio de la enseñanza.
5.2 Tipo de letra y pauta.
5.3 Grafomotricidad, enseñanza funcional o práctica repetida.

Este curso va dirigido especialmente a educación infantil y primera etapa de primaria.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, etc.
 • Profesionales sanitarios: logopedas, psicólogos, psicopedagogos, …
 • Familiares y cualquier persona interesada en la temática del curso sea o no docente.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

El curso se impartirá en español. 

El ponente 

Juan Cruz Ripoll

 

Es maestro especialista en Audición y Lenguaje, psicopedagogo y doctor en Educación. Trabaja como orientador educativo en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren y es docente en cursos de postgrado de varias universidades. También es socio y encargado de contenidos en Intralíneas S.L., una compañía dedicada al trabajo de la comprensión lectora mediante recursos digitales.

Mantiene desde hace más de 10 años el blog “Comprensión Lectora Basada en Evidencias” y es autor de trabajos de investigación sobre lectura, comprensión y dificultades de aprendizaje y de libros como “Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes”, “Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial” o “Manual práctico para el desarrollo de la comprensión lectora. Una propuesta para la Educación Secundaria a partir del marco PISA”.

Días

Lunes 10 de julio de 2023 de 9,30 a 13,30 horas

Martes 11 de julio de 2023 de 9,30 a 13,30 horas

Acreditación a partir de las 9,15 horas

Conversor horario aquí 

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Precio neto

70 €

Cómo inscribirse

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE 

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo o gestor.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

Ensenyament inicial de la lectoescriptura

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae 

 

Presentació

En aquesta formació reflexionarem sobre l’ensenyament inicial de la lectura i la escriptura a la llum del coneixement científic sobre els seus predictors, el seu desenvolupament i les actuacions amb millors resultats sobre el seu aprenentatge.

Des de la dècada dels 80 del segle XX les dades d’investigació mostren amb claredat que la competència lectora és el resultat de la combinació harmònica de distints processos i coneixements. Entre aquests es troben el desenvolupament del llenguatge i l’habilitat de descodificació. El domini de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura, que s’ensenyen durant el període d’alfabetització inicial, no és suficient per a garantir una bona comprensió lectora o una bona expressió escrita, però és necessari per a ser eficient en aquestes destreses.

Malgrat aquesta importància, l’ensenyament inicial de la lectoescriptura ha estat poc cuidat en els últims desenvolupaments legislatius, que s’enfoquen en l’ús comunicatiu del llenguatge escrit. En el terreny pràctic, moltes propostes didàctiques es realitzen per tradició, costum o per decisions intuïtives.

Aquest formació busca reflexionar sobre les pràctiques d’ensenyament inicial a la llum de les dades proporcionades per la investigació. El seu propòsit no és el d’oferir quelcom original o innovador sinó fer una reflexió fonamentada sobre como ensenyem a llegir i escriure, valorant els avantatges i desavantatges de les diverses alternatives i buscant prendre decisions eficaces. 

Objectius

 • Conèixer els principals predictors de l’aprenentatge de la lectura.
 • Analitzar les diferències entre els principals mètodes d’ensenyament de la lectoescriptura, les seves fortaleses i debilitats.
 • Identificar algunes pràctiques concretes que han mostrat ser útils en l’ensenyament inicial de la lectoescriptura.
 • Concebre l’aprenentatge de la lectoescriptura com un procés complex, desenvolupat al llarg d’un temps extens i on conflueixen varietat de coneixements i habilitats. 

Continguts 

1 Predictors de la lectura: desenvolupament, avaluació i millora.

1.1 Consciència fonològica.
1.2 Velocitat de denominació.
1.3 Coneixements sobre el llenguatge escrit.

2 L’ensenyament del principi alfabètic.

2.1 Els mètodes d’ensenyament de la lectoescriptura.
2.2 L’ensenyament de les correspondències entre lletres i sons.
2.3 La síntesi.

3 El desenvolupament de la fluïdesa.

3.1 Tècniques de lectura assistida.

4 Iniciació a la comprensió.

4.1 Estratègies bàsiques de comprensió.

5 Il·luminant alguns dubtes des de les dades.

5.1 Edat d’inici de l’ensenyament.
5.2 Tipus de lletra i pauta.
5.3 Grafomotricitat, ensenyament funcional o pràctica repetida.

Aquest curs va dirigit especialment a educació infantil i al primer cicle de primària.

Destinataris

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, …
 • Professionals socio-sanitaris: logopedes, psicòlegs, psicopedagogs, ….
 • Familiars i qualsevol persona interessada en la temàtica del curs, sigui o no docent.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

El curs s’impartirà en castellà.

El ponent 

Juan Cruz Ripoll

 

És mestre especialista en Audició i Llenguatge, psicopedagog i doctor en Educació. Treballa com a orientador educatiu en el col·legi Santa María la Real de Sarriguren i és docent en cursos de postgrau de vàries universitats. També és soci i responsable de continguts a Intralíneas S.L., una companyia dedicada al treball de la comprensió lectora mitjançant recursos digitals.

Manté des de fa més de 10 anys el blog “Comprensión Lectora Basada en Evidencias” i és autor de treballs d’investigació sobre lectura, comprensió i dificultats d’aprenentatge i de llibres com “Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes”, “Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial”, “Manual práctico para el desarrollo de la comprensión lectora. Una propuesta para la Educación Secundaria a partir del marco PISA”. 

Dies

Dilluns 10 de juliol de 2023 de 9,30 a 13,30 hores

Dimarts 11 de juliol de 2023 de 9,30 a 13,30 hores 

Lloc

Online en directe a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

Preu net

70 € 

Com inscriure’s  

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades

Bonificacions de la FUNDAE (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.

TEA en la adolescencia (Rosa Álvarez)

Presentación

La adolescencia es una de las etapas de mayor cambio y complejidad para las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA). Conocer las peculiaridades de este momento vital, trabajarlo desde todos los entornos (escolar, familiar, comunitario) y aplicar estrategias específicas para esta etapa es esencial.

Este curso pretende dotar a los asistentes de un mayor conocimiento sobre las necesidades de las personas adolescentes con TEA, así como de estrategias para realizar intervenciones orientadas a facilitar una mejor calidad de vida. Aborda las principales características y necesidades de las personas con TEA, recursos educativos para favorecer el aprendizaje, habilidades, problemas y estrategias de intervención con adolescentes autistas.

Objetivos

General:

 • Dotar a los asistentes de herramientas de trabajo que permitan a los y las adolescentes con TEA para incrementar su independencia, productividad, inclusión en la comunidad y satisfacción

Específicos:

 • Conocer las características de la adolescencia en los TEA y los principales elementos implicados en el aprendizaje.
 • Valoración de necesidades desde una perspectiva proactiva y ética.
 • Propuestas para la intervención.
 • Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo de buenas prácticas.
 • Programas referentes para el desarrollo de habilidades para la vida en adolescentes autistas.
 • Programas de intervención y su aplicación en adolescentes con TEA.
 • Técnicas de enseñanza de las habilidades más utilizadas en adolescentes autistas.

Contenidos 

 1. Trastorno del Espectro Autista en la adolescencia.
 2. Educación Secundaria y Transición a la vida adulta para adolescentes con TEA (de 12 a 20 años).
 3. Mujer, TEA y adolescencia.
 4. Entrenamiento de Habilidades Sociales para Adolescentes con TEA.
 5. Enseñando Comunicación Funcional a personas con Trastornos del Espectro Autista.
 6. Habilidades adaptativas, habilidades para la vida y habilidades de ocio para Adolescentes con TEA.
 7. Relaciones románticas, sexualidad y autismo.
 8. Problemas médicos y de salud en jóvenes con autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger.
 9. Dificultades legales en adolescentes y jóvenes con TEA.
 10. Factores de pronóstico y desafíos en la vida adulta y posterior.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Personas con autismo y familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

El curso se impartirá en español. 

La ponente 

Rosa Álvarez

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sevilla y Master en discapacidad, integración y necesidades especiales por la Universidad de Cádiz.

Su experiencia laboral gira entorno a las personas con TEA. Desde 2002 es Directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriormente fue Asesora técnica y psicóloga de la Asociación Autismo Sevilla y Directora del CEE Ángel Rivière. Desde 2008 también es profesora asociada al Departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de varios grupos de investigación y es coautora de varias publicaciones y traducciones sobre TEA.

Es coautora de varias publicaciones sobre empleo y autismo, entre otras “Quiero trabajar, Empleo y personas con trastornos del espectro del autista” y “Vida adulta y Trastornos del espectro Autista, Calidad de vida y empleo en Andalucía” publicadas por la Federación Autismo Andalucía.

Actualmente también es evaluadora de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Participa habitualmente en diversos grupos de trabajo con diferentes Consejerías para la elaboración de diversos planes y documentos de trabajo y es miembro de AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, entidad en la que ha formado parte de diversas mesas de trabajo y del comité organizador del Congreso de 2006. 

Días

Miércoles 12 de julio de 2023 de 9,30 a 13,30 horas

Jueves 13 de julio de 2023 de 9,30 a 13,30 horas

Acreditación a partir de las 9,15 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Precio neto

70 € 

Como hacer la inscripción  

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE 

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo o gestor.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

TEA a l’adolescència (Rosa Álvarez)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

Presentació

L’adolescència és una de les etapes de major canvi i complexitat per a les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA). Conèixer les peculiaritats d’aquest moment vital, treballar-lo des de tots els entorns (escolar, familiar, comunitari) i aplicar estratègies específiques esdevé essencial per millorar la seva qualitat de vida.

Aquest curs aborda les principals característiques i necessitats dels adolescents i els joves amb TEA, presenta eines d’intervenció i recursos educatius per afavorir la continuïtat dels aprenentatges, l’adquisició d’habilitats i la prevenció de dificultats concretes amb les que es poden trobar.

Objectius

General

Dotar als assistents d’eines de treball que permetin als adolescents i joves amb TEA incrementar la seva independència, la productivitat, la inclusió a la comunitat i, en definitiva, la seva satisfacció personal.

Específics

 • Conèixer les característiques de l’adolescència en les persones amb TEA i els principals elements implicats en el seu aprenentatge.
 • Valorar les seves necessitats des d’una perspectiva proactiva i ètica.
 • Proposta per a la intervenció.
 • Reflexions i recomanacions per al desenvolupament de bones pràctiques.
 • Programes referents per al desenvolupament d’habilitats per a la vida en adolescents autistes.
 • Programes d’intervenció i la seva aplicació en adolescents amb TEA.
 • Tècniques d’ensenyament d’habilitats més utilitzades en adolescents autistes.

Continguts  

 1. El trastorn de l’espectre autista a l’adolescència.
 2. L’educació secundària i la transició a la vida adulta per a adolescents amb TEA (de 12 a 20 anys).
 3. Dona, TEA i adolescència.
 4. L’entrenament d’habilitats socials per a adolescents amb TEA.
 5. Ensenyant comunicació funcional a persones amb TEA.
 6. Habilitats adaptatives, habilitats per a la vida i habilitats d’oci per a adolescents amb TEA.
 7. Relaciones romàntiques, sexualitat i autisme.
 8. Problemes mèdics i de salut en joves amb autisme d’alt funcionament i síndrome d’Asperger.
 9. Dificultats legals d’adolescents i joves amb TEA.
 10. Factors de pronòstic i desafiaments en la vida adulta i posterior.

Destinataris:

 1. Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 2. Professionals socio-sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 3. Persones amb autisme i familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

El curs s’impartirà en castellà.

La ponent

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en discapacitat, integració i necessitats especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assessora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA. 

Dies

Dimecres 12 de juliol de 2023 de 9,30 a 13,30 hores

Dijous 13 de juliol de 2023 de 9,30 a 13,30 hores 

Acreditació a partir de les 9,15 h. 

Lloc

Online en directe a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

Preu net

70 € 

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.

 

Profe, això no ho posa. L’ensenyament de la comprensió inferencial.

Presentació  

La inferència és una forma de pensament on combinem la informació que rebem amb els nostres propis coneixements. Això ens serveix per donar continuïtat a la informació que rebem, enriquir-la, explicar-nos successos que semblen inconnexos o anticipar-nos al que passarà.

Utilitzem el pensament inferencial en qualsevol activitat de comprensió: en situacions de la vida quotidiana, quan llegim, quan escoltem, quan veiem una pel·lícula o intentem entendre un quadre, una escultura o una obra musical, realitzem inferències.

L’elaboració d’inferències s’ha popularitzat en el camp de la comprensió del llenguatge i especialment en la comprensió lectora. Els models i les guies actuals de comprensió lectora inclouen un component inferencial. Avaluacions internacionals de la competència lectora com PISA o PIRLS valoren els processos d’ “integrar i generar inferències” o “extracció de conclusions directes”.

A vegades aquest component és tractat com una estratègia de comprensió. Altres vegades, el component inferencial té un caràcter central en la comprensió. Sobre les inferències s’han dit coses com:

“Les inferències es consideren tant essencials que ens porten a creure que formen el nucli de la comprensió, de la interpretació i de l’explicació humana” (José Antonio León, 2001).

“Les habilitats inferencials, la comprensió de l’estructura del relat i l’autosupervisió de la comprensió prediuen el desenvolupament de la comprensió lectora fins i tot quan controla l’efecte de la comprensió prèvia, del quocient intel·lectual verbal, del vocabulari i d’altres variables potencialment influents” (Jane Oakhill, 2020).

Quan volem millorar la comprensió inferencial se’ns plantegen dues maneres de fer-ho:

 1. Millorar els coneixements, les habilitats i condicions que afavoreixen la construcció d’inferències: per exemple, els coneixements generals, el vocabulari, la capacitat de processament, l’ús de textos narratius, l’ús d’estratègies de comprensió o la realització d’activitats que busquen aprofundir en el text.
 2. Realitzar activitats directes de construcció d’inferències: respondre a preguntes, realitzar associacions, completar textos, etc.

Sense deixar de banda la comprensió del concepte d’inferència i els elements que afavoreixen la seva realització, aquesta sessió se centrarà en el segon punt, oferint alguns models d’activitats per a realitzar inferències.

Objectius 

1 Comprendre què és l’activitat inferencial i valorar la seva importància per a la comprensió de textos.
2 Conèixer els factors que afavoreixen la realització d’inferències durant la lectura.
3 Conèixer diversos models d’activitats i recursos per a la pràctica directa de la construcció d’inferències.

Metodologia

Exposició en línia amb documentació complementària amb models d’activitats i informació addicional. Hi haurà temps obert per a plantejar dubtes i aclariments.

Continguts

1 Introducció: naturalesa i funció de la construcció d’inferències i claus en el seu desenvolupament.
2 Bases de la comprensió inferencial.
3 Reconèixer la nostra activitat inferencial: quan entenem pensem.
4 Entrenant la construcció d’inferències: associar i endevinar.
5 Els distints tipus d’inferències i les preguntes inferencials.
6 Altres activitats i recursos. 

Destinataris

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadores, …
 • Professionals sociosanitaris: logopedes, psicòlegs, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en la temàtica del curs sigui o no professional de l’educació.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual del ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada.

El curs s’impartirà en espanyol.

El ponent

Juan Cruz Ripoll 

Juan Cruz Ripoll és mestre especialista en Audició i Llenguatge, psicopedagog i doctor en Educació. Treballa com a orientador educatiu en el col·legi Santa María la Real de Sarriguren i és docent en cursos de postgrau de vàries universitats. També és soci i responsable de continguts a Intralíneas S.L., una companyia dedicada al treball de la comprensió lectora mitjançant recursos digitals.

Manté des de fa més de 10 anys el blog “Comprensión Lectora Basada en Evidencias” i és autor de treballs d’investigació sobre lectura, comprensió i dificultats d’aprenentatge i de llibres com “Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes”, “Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial”, “Manual práctico para el desarrollo de la comprensión lectora. Una propuesta para la Educación Secundaria a partir del marco PISA”, “Estudiar y hacer la tarea. Alumnos de la ESO incluso con TDAH”.

Dia

Dimecres 30 de maig de 2023

Horari: de 18, 30 a 20,30 hores

Lloc

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Un dia abans del curs s’envia l’enllaç de connexió que dona accés a la formació.

Preu net

25 €

Com inscriure’s 

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial.

Presentación  

La inferencia es una forma de pensamiento en la que combinamos la información que recibimos con nuestros propios conocimientos. Eso nos sirve para dar continuidad a la información que recibimos, enriquecerla, explicarnos sucesos que parecen inconexos o anticiparnos a lo que va a suceder.

Utilizamos el pensamiento inferencial en cualquier actividad de comprensión: en situaciones de la vida cotidiana, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando vemos una película o tratamos de entender un cuadro, una escultura o una obra musical, realizamos inferencias.

La elaboración de inferencias se ha popularizado en el campo de la comprensión del lenguaje y especialmente en la comprensión lectora. Los modelos y las guías actuales de comprensión lectora incluyen un componente inferencial. Evaluaciones internacionales de la competencia lectora como PISA o PIRLS valoran los procesos de “integrar y generar inferencias” o “extracción de conclusiones directas”.

A veces este componente se trata como una estrategia de comprensión. Otras veces, el componente inferencial tiene un carácter central en la comprensión. Sobre las inferencias se han dicho cosas como:

“Las inferencias se consideran tan esenciales que nos mueven a creer que forman el núcleo de la comprensión, de la interpretación y de la explicación humana” (José Antonio León, 2001).

“Las habilidades inferenciales, la comprensión de la estructura del relato y la autosupervisión de la comprensión predicen el desarrollo de la comprensión lectora incluso cuando controla el efecto de la comprensión previa, del cociente intelectual verbal, del vocabulario y de otras variables potencialmente influyentes” (Jane Oakhill, 2020).

Cuando queremos mejorar la comprensión inferencial se nos plantean dos formas de hacerlo:

 1. Mejorar los conocimientos, las habilidades y condiciones que favorecen la construcción de inferencias: por ejemplo, los conocimientos generales, el vocabulario, la capacidad de procesamiento, el uso de textos narrativos, uso de estrategias de comprensión o la realización de actividades que busquen profundizar en el texto.
 2. Realizar actividades directas de construcción de inferencias: responder a preguntas, realizar asociaciones, completar textos, etc.

Sin dejar de lado la comprensión del concepto de inferencia y los elementos que favorecen su realización, esta sesión se va a centrar en este segundo punto, ofreciendo algunos modelos de actividades para realizar inferencias.

Objetivos 

1 Comprender qué es la actividad inferencial y valorar su importancia para la comprensión de textos.
2 Conocer los factores que favorecen la realización de inferencias durante la lectura.
3 Conocer distintos modelos de actividades y recursos para la práctica directa de la construcción de inferencias.

Metodología

Exposición en línea con documentación complementaria con modelos de actividades e información adicional. Habrá un tiempo abierto para plantear dudas y aclaraciones.

Contenidos

1 Introducción: naturaleza y función de la construcción de inferencias y  claves en su desarrollo.
2 Bases de la comprensión inferencial.
3 Reconocer nuestra actividad inferencial: cuando entendemos pensamos.
4 Entrenando la construcción de inferencias: asociar y adivinar.
5 Los distintos tipos de inferencias y las preguntas inferenciales.
6 Otras actividades y recursos. 

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, …
 • Profesionales sociosanitarios: logopedas, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en la temática del curso sea o no profesional de la educación.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta.

El curso se impartirá en español.

El ponente

Juan Cruz Ripoll 

Juan Cruz Ripoll es maestro especialista en Audición y Lenguaje, psicopedagogo y doctor en Educación. Trabaja como orientador educativo en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren y es docente en cursos de postgrado de varias universidades. También es socio y encargado de contenidos en Intralíneas S.L., una compañía dedicada al trabajo de la comprensión lectora mediante recursos digitales.

Mantiene desde hace más de 10 años el blog “Comprensión Lectora Basada en Evidencias” y es autor de trabajos de investigación sobre lectura, comprensión y dificultades de aprendizaje y de libros como “Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes”, “Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial”, “Manual práctico para el desarrollo de la comprensión lectora. Una propuesta para la Educación Secundaria a partir del marco PISA”, “Estudiar y hacer la tarea. Alumnos de la ESO incluso con TDAH”.

Día

Miércoles 30 de mayo de 2023

Horario: de 18, 30 a 20,30 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom 

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Precio neto

25 €

Como hacer la inscripción 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Enseñanza multinivel en el DUA

 

Presentación

Siempre que los maestros han tomado la iniciativa de aceptar un alumno con una discapacidad y trabajan de una manera activa para fomentar su aceptación e interacción, sus compañeros de clase lo han aceptado. En cambio, cuando un alumno con discapacidad ha recibido el apoyo exclusivo de un auxiliar y se da una interacción mínima entre este y su maestro, el alumno no llegar a ser un verdadero miembro del aula.

La enseñanza multinivel se basa en la premisa de que una lección se tiene que enseñar al conjunto de la clase. Se trata de una manera de planificar que conduce a individualizar la enseñanza, a flexibilizarla y a incluir a todos los alumnos con independencia de las habilidades que tengan. La enseñanza multinivel permite que el maestro planifique una lección para todos los alumnos, y así disminuye la necesidad de seguir programas diferentes, y al mismo tiempo le posibilita la introducción de objetivos individuales en el contenido y en las estrategias educativas del aula”  (Jean Collicott).

El objetivo de esta formación es ofrecer estrategias y recursos a docentes y otros profesionales para que les ayuden a diseñar programaciones multinivel en sus aulas con diferentes formatos de cara a hacer efectiva la participación en las dinámicas del aula de todos los alumnos, atendiendo a su diversidad.

En este curso abordaremos la formación centrándonos en los diseños curriculares y didácticos que se necesitan para poner en práctica una Situación de Aprendizaje con estrategias Multinivel: desde el abordaje de criterios de evaluación, estándares de aprendiza y objetivos y contenidos; hasta la definición propia de las actividades de aprendizaje multiniveladas. Todo ello incluyendo aspectos esenciales del Diseño Universal para el Aprendizaje que dotarán a esta unidad de un carácter de universalidad.

Todo este enfoque teórico y curricular lo vendremos a cumplimentar con un enfoque práctico, donde el asistente pueda diseñar sus propias actividades multinivel y su aplicación práctica en el aula, con la ayuda del tutor y del aprendizaje horizontal de los demás asistentes al curso.

Objetivos

 1. Revisar nuestras concepciones en torno a la inclusión, las barreras a la participación y la normalización como paso previo a entender el enfoque de participación que se propone con la programación multinivel.
 2. Conocer y comprender los conceptos de “Barreras de Alta Probabilidad” y “Ajustes Razonables” para realizar adaptaciones altamente accesibles y ajustes personalizados cuando sean necesarios.
 3. Conocer algunos aspectos esenciales como “Concepto Subyacente” y “Taxonomía de Bloom” como paso previo para la elaboración de actividades y diseños didácticos multinivelados.
 4. Aplicar la enseñanza multinivel en los diseños de las Situaciones de Aprendizaje, elaborando propuestas didácticas multinivel.
 5. Comprobar la fusión de diferentes metodologías activas para dar un sentido global a los diseños didácticos inclusivos.

Contenidos

Inclusión y Barreras 

 • Diferenciación sobre los conceptos inclusión vs integración, y personalización vs individualización.
 • Concepto y discriminación de Barreras de Alta Frecuencia y Ajuste Razonable.

La programación Multinivel 

 • La taxonomía de Bloom.
 • Multinivelación de actividades con la taxonomía de Bloom.
 • Análisis de una Situación de Aprendizaje con estrategias multinivel.
 • Fusión de metodologías activas en el multinivel.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores y personal del ámbito escolar y de la educación en general.
 • Cualquier persona interesada en la temática del curso y especialmente en la inclusión educativa, sea o no docente.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés, así como un certificado de asistencia.

Se impartirá en español.

El ponente

Antonio Márquez

Maestro de la Junta de Andalucía. Actualmente en situación de excedencia.

Maestro de pedagogía inclusiva (como le gusta decir) desde hace 16 años. Hasta septiembre de 2018 trabajó como maestro del Equipo Específico de Atención a ciegos y d. visuales de Granada, donde ejerció sus funciones durante 12 cursos.

Actualmente es preparador de oposiciones de maestros de pedagogía terapéutica en Andalucía. Formador sobre inclusión y educación especial en numerosos cursos impartidos a través de los centros de profesorado. Conferenciante en congresos y encuentros relacionados con la educación inclusiva. Articulista en revistas educativas siempre sobre temas vinculados con la inclusión y la accesibilidad. Colaborador con Robert Swartz para convertir en inclusivo el modelo TBL.

Dirige el proyecto Aula Desigual dedicado a la formación y asesoramiento a centros, docentes e instituciones en materia de educación y pedagogía. Es coordinador del blog Visuales Granadaganador de la Peonza de Bronce en Espiral Edublogs el 2012. Ha sido durante 3 años jurado de Espiral Edublogs. Ha obtenido el primer premio en el XV Concurso internacional de investigación y experiencias escolares de la ONCE con el proyecto “Los Ciegos y la ONCE” Ha participado en la coordinación  y dirección de varios proyectos colaborativos como  son Tertulias con Sabor a Chocolate MesasNEE, que han sido premiados con la Peonza de Bronce de Espiral y con el primer premio Orientapas 2016 respectivamente.

Su blog personal se llama Si es por el maestro, nunca aprendo y en él reflexiona sobre todo lo que tiene que ver con la educación, las TIC, las TAC y sobretodo, la Inclusión. Es autor de la Rueda del DUA, recogida por la UNESCO como material de interés para la atención a la diversidad. Coordina el proyecto “Elaboración de Recursos Educativos Abiertos” del Departamento de innovación educativa de la Junta de Andalucía. Pertenece al consejo asesor de la revista Aula de Innovación Educativa de la editorial Graó. Es asesor y formador para el proyecto Escuelas Inclusivas en los centros SAFA desde 2017. Cooautor de la guía: Orientaciones para el Uso de la Tecnología en la Docencia, publicada por  Plena Inclusión.

Día

Sábado 20 de mayo de 2023 

Horario: de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas, con descansos intermedios en cada parte.

Conexión a partir de las 8,45 horas.

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Precio neto

70 € 

Como hacer la inscripción 

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres en el plazo máximo de 24 horas con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE  

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae.

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos