Cursos

CURSOS ONLINE EN DIRECTO

                       

 

PRÓXIMAMENTE ONLINE EN ESPAÑOL:

 

CURSOS PRESENCIALS

 

 

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Comportament agressiu i disruptiu en el TEA (Rebeca Cabrera)

Aquest curs s’impartirà en castellà / Este curso se impartirà en español

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

Les conductes agressives són motiu d’un enorme patiment en les persones amb autisme i en el seu entorn, i han de ser una prioritat vital en qualsevol tractament. Tant si es tracta d’agressions dirigides al propi cos (autolesions) com si ho són cap a altres persones (heterolesions), tenen un impacte tremendament negatiu en la vida de les persones amb TEA. Poden derivar en problemes greus de salut i són un obstacle per a l’aprenentatge, la interacció social, la independència i la vida en la comunitat.

La informació actual sobre com fer front a aquestes situacions és escassa més enllà dels tractament amb fàrmacs i de la contenció física, que no donen una resposta satisfactòria, definitiva i, a vegades, prou respectuosa amb les persones que pateixen en primera persona.

Les persones amb autisme no han de renunciar a una vida plena per la interferència dels seus comportaments disruptius i agressius, i a nosaltres ens correspon millorar el seu benestar. Per aconseguir-ho cal la coordinació efectiva i real entre la família, l’escola i els professionals, creant una xarxa col·laborativa on cadascú sap què fer des del seu àmbit d’actuació.

L’origen és sovint divers, complex i multifactorial. Intervenen  causes comunicatives, autoestimulatòries, d’activació, sensorials o disruptives o la combinació de vàries d’elles. L’anàlisi, classificació i comprensió d’aquestes causes permeten la implantació d’una intervenció efectiva.

Rebeca Cabrera presenta un curs pràctic basat en les evidències obtingudes en els seus més de 10 anys d’experiència tractant conductes agressives en persones amb autisme, tot sovint les més complicades.

PROGRAMA

 • Conceptes bàsics.
 • Autolesions tipologia
 • Autolesions intervenció.
 • Heterolesions tipologia
 • Heterolesions intervenció.
 • Comportament disruptiu causes i intervenció.
 • Resolució de casos pràctics.

LA PONENT

Rebeca Cabrera Urquía

Llicenciada en psicologia. Diplomada en logopèdia. Màster en teràpia de conducta. Experta en mediació familiar, en trastorns de la infància i la joventut i en la lectura i l’escriptura. Formadora en l’àrea de la diversitat a nivell internacional. Creadora del programa PAAIGI. Directora dels centres PAAIGI.

Autora de varis llibres en el camp de l’autisme (Comportamiento disruptivo y agresivo en persones con TEA, Trastornos de alimentación en persones con TEA, Manual PAAIGI, Perfil conductual PAAIGI)

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

DIA

Dissabte 12 de desembre de 2020 de 16 a 20 hores

Diumenge 13 de desembre de 2020 de 16 a 20 hores

És important connectar-se a la plataforma almenys 15 minuts abans.

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un correu amb la ID i la contrasenya que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies. És important que consti el nom del participant quan faci el pagament.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com per al seu seguiment.
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

 

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari que es facilitarà a l’acabar el curs. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades, passats els 15 dies de termini per al lliurament del treball.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email durant els dies posteriors al curs un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

Comportamiento agresivo y disruptivo en el TEA

 

Presentación

Las conductas agresivas son motivo de un enorme sufrimiento en las persones con autismo y en su entorno, y tienen que ser una prioridad vital en cualquier tratamiento. Tanto si se trata de agresiones dirigidas al propio cuerpo (autolesiones) como si son hacia otras personas (heterolesiones) tienen un impacto tremendamente negativo en la vida de las personas con TEA. Pueden derivar en problemas graves de salud y son un obstáculo para el aprendizaje, la interacción social, la independencia y la vida comunitaria.

La información actual sobre cómo afrontar estas situaciones es escasa más allá del tratamiento con fármacos y de la contención física, que no dan una respuesta satisfactoria, definitiva y, a veces, suficientemente respetuosa con las personas que sufren en primera persona. Las personas con autismo no tienen por qué renunciar a una vida plena por la interferencia de sus comportamientos disruptivos y agresivos, y nos corresponde a nosotros mejorar su bienestar. Para conseguirlo es necesaria la coordinación efectiva y real entre la familia, la escuela y los profesionales, creando una red colaborativa donde cada uno sabe qué hacer desde su ámbito de actuación.

El origen es a menudo diverso, complejo y multifactorial. Intervienen causas comunicativas, autoestimulatorias, de activación, sensoriales o disruptivas o la combinación de varias de ellas. El análisis, clasificación y comprensión de estas causas permite la implantación de una intervención efectiva.

Rebeca Cabrera nos presenta un curso práctico basado en evidencias obtenidas en sus más de 10 años de experiencia tratando conductas agresivas en personas con autismo, a menudo las más complicadas.

Programa

 • Conceptos básicos.
 • Autolesiones tipología
 • Autolesiones intervención
 • Heterolesiones tipología
 • Heterolesiones intervención
 • Comportamiento disruptivo causas e intervención
 • Resolución de casos prácticos

La ponente

Rebeca Cabrera Urquía

Licenciada en Psicología. Diplomada en Logopedia. Master en terapia de conducta. Experta en mediación familiar, en trastornos de la infancia y la juventud y en la lectura y escritura. Formadora en el área de la diversidad a nivel internacional. Creadora del programa PAAIGI. Directora de los centros PAAIGI. Autora de varios libros en el campo del autismo (Comportamiento disruptivo y agresivo en persones con TEA, Trastornos de alimentación en persones con TEA, Manual PAAIGI, Perfil conductual PAAIGI)

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se impartirá en español

Día

Sábado 12 de diciembre de 2020 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 13 de diciembre de 2020 (de 16 a 20 horas, hora española)

Es importante conectarse a la plataforma por lo menos 15 minutos antes

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Unos días antes del curso recibirá un correo con la ID y la contraseña que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Como hacer la inscripción

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

 

 

TEA amb grans necessitats de suport (Marlene Horna)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

  

PRESENTACIÓ

Les persones amb autisme que tenen compromesa la seva capacitat cognitiva s’enfronten de manera permanent a grans reptes que els fan especialment vulnerables. El desenvolupament diari amb el màxim d’oportunitats requereix de grans suports per part de familiars i educadors.

Davant d’aquestes necessitats, importants i complexes, dos elements resulten essencials en la recerca de la seva qualitat de vida: la comprensió del que significa l’autisme sota aquestes condicions i el coneixement profund i respectuós de cada persona.

El present curs s’inicia amb les eines per conèixer i establir una relació positiva amb la persona des dels seus interessos, reptes i fortaleses. A partir d’aquí, es presentaran estratègies proactives per tractar els problemes de conducta i ensenyar habilitats de comunicació i autodeterminació.

Un curs imprescindible.

 

CONTINGUTS

 1. PARTINT DE LA PERSONA I EL SEU ENTORN
 • Posa’t en el meu lloc.
 • La col·laboració i coordinació amb la família.
 • Com establir una bona relació positiva amb la persona.
 • La necessitat d’adaptar els nostres estils de relació i comunicació.
 1. PER QUÈ HI HA CONDUCTES PROBLEMÀTIQUES?
 • Comprensió de la conducta problemàtica. Per què aquest tema quan parlem de persones amb grans necessitats de suport?
 • L’avaluació funcional de les conductes problemàtiques i elaboració del pla d’acció.
 1. ESTRATÈGIES PROACTIVES I HABILITATS CRÍTIQUES DE COMUNICACIÓ I AUTODETERMINACIÓ
 • “Escoltar amb els ulls”
 • Creant espais amigables.
 • Ajustar les demandes.
 • Aprofitar entorns i situacions naturals. I crear oportunitats per a aprendre i practicar.
 • Ensenyar a dir “no” o altres formes de negació.
 • Ensenyar a demanar ajuda.
 • Ensenyar gestos naturals de comunicació.
 • Ensenyar a comunicar-se mitjançant els primers intercanvis d’imatges.
 • Ensenyar a comunicar-se mitjançant els primers signes.
 • Ensenyar a tolerar les esperes.
 • Ensenyar a escollir i dissenyar entorns que possibilitin l’elecció.
 • Ensenyar a demanar un descans.
 • Ensenyar a comprendre, reconèixer i comunicar emocions bàsiques.
 • Ensenyar a comunicar el dolor.
 • L’escapisme.
 • Altres habilitats per a cobrir necessitats bàsiques de la persona.

LA PONENT

Marlene Horna Castiñeiras

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat). Té una àmplia  experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

DIA

NOVA DATA:

DISSABTE 20 MARÇ DE 2021

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 € 

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Mapa

Com arribar en transport públic:

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a ’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

Construïm matemàtiques (primària)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

La Malena Martín presentarà orientacions, materials i activitats per tal que els nens i nenes de totes les etapes d’educació primària, construeixin el seu propi coneixement, descobrint les propietats i els conceptes matemàtics.

Utilitzarem materials manipulatius i jocs perquè permeten visualitzar i tocar les idees abstractes i perquè són propostes que motiven i animen als estudiants a esforçar-se i a implicar-se en el seu aprenentatge.

CONTINGUTS 

I. LES BASES

Veurem unes matemàtiques vives, aplicades i útils per a la vida.

L’objectiu fonamental és oferir als nens i nenes activitats que despertin i mantinguin l’interès, l’entusiasme i l’impuls per a avançar en l’aprenentatge de les matemàtiques.

II. RAONAMENT LÒGIC

Coneixerem què és un material lògicament estructurat, com fabricar-lo i quines activitats es poden proposar per tal que els nens i nenes desenvolupin les seves capacitats lògiques.

Jugarem amb els blocs lògics, amb anelles i amb targetes, daus i ruletes dels atributs i descobrirem que aquest material és molt útil per a treballar la lògica a totes les edats.

III. GEOMETRIA

La geometria no s’aprèn veient il·lustracions boniques en un llibre de text ni memoritzant nombres i fórmules. Existeix una regla d’or senzilla que provoca que els nens descobreixin la geometria i construeixin els conceptes per si mateixos.

Ens posarem en mode investigador i amb materials senzills fets amb cartolines, treballarem la classificació i el descobriment de les principals propietats geomètriques.

Utilitzarem materials universals per a aprendre geometria com els blocs geomètrics, els policubs o els pentòminos. I jugarem amb propostes innovadores com els jocs que combinen la lògica, la geometria i la resolució de problemes, com el Rush Hour, el Colour Code, el Tantrix o el Polyssimo.

IV. CÀLCUL: NÚMEROS I OPERACIONS

Reflexionarem sobre la necessitat d’ensenyar algoritmes escrits a l’escola, quines alternatives existeixen o com es pot millorar la didàctica dels algoritmes tradicionals.

Veurem com treballar la construcció dels números d’una, dues i tres xifres, la seva composició i descomposició amb les regletes numèriques, el material base 10 i les targetes de números.

Descobrirem com desenvolupar el sentit numèric dels nens i nenes amb materials clàssics com la recta numèrica, el tauler numèric o la balança numèrica. Aquests materials afavoreixen la comprensió de les operacions tant mentals com escrites i desenvolupen el raonament lògic perquè treballen amb patrons numèrics.

A més, veurem com incentivar, desenvolupar i consolidar el càlcul mental amb jocs clàssics com els daus i les baralles de cartes, així com propostes interessants comercialitzades.

LA PONENT

→ Malena Martín és llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, professora de matemàtiques de secundària i investigadora en educació activa.

→ Treballa en l’àrea de matemàtiques manipulatives i  vivencials i  es dedica a la formació de tot tipus de persones (docents, famílies, psicòlegs, educadors socials, optometristes, etc.) que volen treballar les matemàtiques afavorint l’acció creativa i investigadora dels nens i les nenes.

→ Des de la seva pàgina web, Aprendiendo Matemáticas, divulga una altra manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques. Allà hi presenta tant una metodologia més lliure i activa com recursos pràctics per a portar a l’aula o a casa.

→ El curs “Matemàtiques manipulatives” sorgeix d’aquest mateix esperit: oferir recursos i orientacions per a aconseguir un entorn d’aprenentatge on el nen s’ho passi bé  i aprengui matemàtiques respectant el seu ritme i interessos.

El curs s’impartirà en castellà.

DESTINATARIS

El curs va destinat a mestres de tota l’etapa d’educació primària però també per a educació especial, a estudiants, a qualsevol docent i a pares i mares interessats en voler oferir als infants l’oportunitat d’aprendre les matemàtiques “fent-les”. Aquest curs és obert a tothom, sigui o no sigui docent.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

Dissabte 18 d’abril de 2020

AJORNAT

ES COMUNICARÀ UNA NOVA DATA

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº40 Roger de Llúria 

Aula 40012 de la planta baixa

c/ Ramon Trias Fargas, 25-27

Barcelona

Mapa del Campus

PREU NET

85 euros.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. El treball es podrà realitzar de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC . Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

TEA i educació infantil 0-6

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

El nombre d’infants que presenten senyals d’alerta de TEA cada cop és major i l’evidència mostra els beneficis d’una intervenció especialitzada el més aviat possible a tots els entorns. L’escola és un dels entorns més rellevants a la vida dels nens i nenes, també dels que tenen TEA, i per aquest motiu, cal proveïr els professionals que hi treballen, d’ informació, recursos materials i humans.

Com a docents volem donar resposta a les necessitats i contribir al desenvolupament de tots  els nostres alumnes sabent que l’etapa d’infantil és de vital importància per a establir rutines i les primeres pautes d’aprenentatge.

Quan el nostre alumne sembla presentar dificultats sociocomunicatives que alerten sobre un possible TEA, se’ns plantegen preguntes com Què faig? Per on començo? Què ha de fer la família? Com asseguro que participi?

A través de la presentació de tècniques, vídeos, revisió de casos i materials aprendrem estratègies pràctiques per a donar resposta a les necessitats comunicatives i socials dels nostres infants amb TEA i capacitar a les famílies i escoles.

CONTINGUTS

 1. A VEGADES FA O DIU… PER QUÈ? Entenent les primeres conductes:  
 • Senyals d’alerta i eines de detecció.
 • Xarxes de suport: enfocament centrat en contextos naturals.
 • Eines personals per a docents i famílies.
 1. PRIMERES CONDUCTES… PRIMERES RESPOSTES! Ensenyant habilitats fonamentals de comunicació i regulació.
 • Quines habilitats comunicatives ensenyem.
 • Com ho fem… Quin sistema de comunicació fem servir?
 • Ajudes visuals, materials i jocs.
 1. IMPLICANT A TOTHOM: Estratègies i jocs per a companys d’aula.
 • Rutines de l’aula.
 • Adaptacions d’accés, d’entorn i estructuració.
 • Del petit grup al gran grup.
 • Activitats, materials i jocs: implicant a tots.

A QUI VA DIRIGIT AQUEST CURS

 • Mestres de l’etapa infantil (0-6).
 • Docents d’altres etapes interessats en les persones en l’espectre de l’autisme.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, educadors social, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

LA PONENT

Rocío García Pascual

Llicenciada psicologia clínica i de la salut (USAL). Màster en neuropsicologia i educació.

Especialista en diagnosi, atenció primerenca, comunicació, conducta i neuropsicologia infantil en context natural. Col·labora i assessora a CualiTEA.

Professora associada de la Universitat de Lleó, departament de psicologia evolutiva i educació i personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Membre de la junta directiva de AETAPI i membre del comitè científic en els congressos.

Formadora i especialista en intervenció amb formació avançada en models d’atenció primerenca especialitzada: PACT (primera persona acreditada a Espanya), model Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS i parla signada.

Des del 2004 al 2007 resideix a Anglaterra treballant a l’escola Tyssen de primària a Londres formant part de l’equip d’inclusió i de la base de recursos per a alumnes amb TEA, on adquireix un àmplia formació en metodologies específiques per a l’aprenentatge i la inclusió de les persones amb TEA.

A Espanya, ha estat directora tècnica de l’associació Autismo León essent responsable de la formació dels equips i el disseny i implantació metodològica per a la posada en marxa de serveis especialitzats i directora del centre d’educació especial per a alumnes amb autisme. També ha estat responsable de valoració i diagnosi i intervenció terapèutica a les associacions d’autisme de Zamora i Lleó.

Col·labora com a ponent, assessora i formadora en atenció primerenca i educació dels centres de formació i innovació del professorat, per a serveis socials, administracions i entitats educatives i sanitàries, públiques o privades i les universitats. Coautora de la “Guía para professores y educadores de alumnos con autismo” editada per FACYL i presidenta del comitè organitzador del XVII congrés d’AETAPI 2016.

Ha participat al projecte europeu “ICF-CY” (CIF-IA) de millora d’oportunitats educatives de nens amb necessitats educatives especials de la Comissió Europea.

Motivació, qualitat i implicació defineixen la seva feia amb nens i nenes amb dificultats i llurs famílies. Creu fermament que tots tenim qualitats que ens fan únics i que amb les ajudes necessàries som capaços d’assolir grans fites.

DIA

NOVA DATA:

24 D’ABRIL DE 2021

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 € 

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Mapa

Com arribar en transport públic:

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

Tinc a la classe un alumne amb TEL

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

   

PRESENTACIÓ

La presència d’alumnes amb diferents trastorns del llenguatge i de la comunicació és una realitat en els centres educatius.

En molts casos, aquest alumne, en especial el que presenta Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) passa desapercebut sense rebre la resposta educativa adequada.

El TEL està sent detectat massa tard, sigui pel caràcter subtil dels seus símptomes a les primeres edats, perquè no es coneixen els símptomes primerencs, o bé, perquè encara es manté el principi de “Si no parla…ja parlarà, esperarem a veure si millora”.

Per la seva banda, el docent d’aula amb una alumne amb TEL troba a faltar pautes, estratègies i eines efectives per a poder atendre el seu alumne, junt amb els altres vint-i-cinc o més nens i nenes de la classe.

El cas és que, per diversos motius, els alumnes amb TEL, són detectats de manera tardana, no reben una resposta educativa adequada en el context escolar i, en definitiva, les seves necessitats educatives especials no són ateses.

Aquesta jornada pretén principalment això: dotar als docents d’aula de pautes, estratègies i eines bàsiques per a atendre de manera eficaç aquests nens i nenes.

També vol oferir als orientadors educatius, els senyals d’alerta primerencs per a detectar el TEL i oferir una proposta de procediment per a realitzar l’avaluació psicopedagògica d’aquest alumnat.

La finalitat última d’aquesta jornada formativa és contribuir a la inclusió real dels nens i nenes amb TEL al sistema educatiu.

APRENENTATGES

El curs pretén que els participants adquireixin els aprenentatges per a respondre a aquestes necessitats i inquietuds:

 • Quins són els símptomes diana del trastorn específic del llenguatge?
 • A quins signes d’alarma han d’estar atents els docents, especialment a educació infantil?
 • Quin podria ser el protocol bàsic per a realitzar l’avaluació psicopedagògica d’un infant amb trastorn de llenguatge?
 • Quins instruments d’avaluació psicopedagògica es poden utilitzar?
 • Quins factors associats o contribuents també s’haurien de valorar?
 • Quines haurien de ser les primeres actuacions quan es detecta la presència d’un trastorn de llenguatge?
 • Quines són les pautes i estratègies que tot docent ha de seguir quan té un infant amb TEL a l’aula?
 • Quines activitats es poden realitzar a l’aula per a estimular i desenvolupar el vocabulari?
 • Quines activitats es poden realitzar a l’aula per a millorar les construccions sintàctiques? I per a millorar la comunicació social i els aspectes pragmàtics? I l’expressió verbal en general?
 • Com abordar la lectoescriptura?
 • Com adaptar els exàmens als alumnes amb TEL?
 • Quins aspectes s’han de tenir en compte a la tutoria amb les famílies?
 • Quins altres recursos materials hi ha?
 • I si en volem saber més?

CONTINGUTS

Els aprenentatges es desenvoluparan en els següents blocs de contingut.

1ER BLOC: INTRODUCCIÓ

 • Presentació i consideracions prèvies.
 • Les dimensions del llenguatge.
 • Els trastorns del llenguatge i la comunicació.

2ON BLOC: LA DETECCIÓ PRIMERENCA I AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 • Símptomes principals del TEL.
 • Els senyals d’alarma per als docents d’educació infantil.
 • Protocol d’avaluació psicopedagògica que es pot seguir.
 • Proves psicomètriques i no psicomètriques que es poden utilitzar.
 • Diagnòstic diferencial: retard del llenguatge, TEL o TEA.
 • Idees clau per a l’informe psicopedagògic.

3ER BLOC: LA RESPOSTA EDUCATIVA A L’AULA ORDINÀRIA

 • Com organitzar la intervenció educativa.
 • Les primers mesures a l’aula.
 • Pautes que tot docent ha de seguir a l’aula ordinària.
 • Recomanacions que el tutor ha de donar a les famílies.
 • Activitats per a treballar el vocabulari a l’aula.
 • Activitats per a treballar les construccions sintàctiques i l’expressió verbal a l’aula.
 • Activitats per a millorar la comunicació social a l’aula.
 • Activitats per a treballar els aspectes pragmàtics i de comunicació no verbal a l’aula.
 • Alguns criteris per a abordar la lectoescriptura.
 • Mesures per a gestionar problemes de conducta.
 • L’adaptació d’exàmens.

4ART BLOC: CONCLUSIONS

 • Tinc un alumne amb TEL. Per on començo?
 • Bibliografia per a saber-ne més.
 • Conclusió de la jornada.

Al finalitzar la jornada es compartirà la presentació i un ampli paquet de materials a través d’un enllaç al correu electrònic de cada assistent.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

DESTINATARIS DEL CURS

El curs està dissenyat preferentment per als següents destinataris:

 • Mestres d’educació infantil i primària, logopedes i per a educació especial.
 • Orientadors/es que treballin a les etapes d’infantil i primària.

Pot ser d’utilitat a altres professionals que treballin amb infants d’aquestes etapes educatives.

Aquest curs està obert a les famílies i a tota persona interessada.

EL PONENT

JESÚS JARQUE GARCÍA

Jesús Jarque García és pedagog, màster en psicologia i gestió familiar i màster en coaching pedagògic i educacional.

Treballa com a orientador en una escola pública d’educació infantil i primària a Castella-La Manxa.

Té una àmplia experiència com a ponent en cursos per a docents, així com en jornades i congressos, per a professionals i famílies.

És autor de nombrosos llibres relacionats amb l’educació i la pedagogia i col·labora puntualment amb diferents mitjans de comunicació.

A la xarxa és conegut per la seva pàgina educativa www.familiaycole.com

DIA

Dissabte 16 de maig de 2020

AJORNAT

ES COMUNICARÀ UNA NOVA DATA

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº13 Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

Planell del Campus de la Ciutadella

PREU NET

85 euros.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. El treball es podrà realitzar de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC . Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

Premsa

Transformant l’educació amb l”Art Thinking’

Ha canviat el context social i educatiu i això demana noves metodologies per a l’educació postinternet, com el projecte Art Thinking.

En aquest article de l’Olga Vallejo publicat a l’Ara Criatures del 13 de maig de 2017 parlen una mica de nosaltres.

http://criatures.ara.cat/escola/art-thinking-transformar-educacio_0_1795020506.html

Llibres

L’ansietat pot ser aclaparadora per a les persones amb autisme. No cal que ho sigui.

Els nivells d’ansietat que solen trobar-se en persones amb autisme afecten les habilitats socials, la memòria, l’aprenentatge i l’atenció i sovint condueixen a la crisi. Els que viuen o treballen amb persones a l’espectre són conscients de com pot ser l’ansietat de disruptiva. Tot i això, poques vegades se’ns proporciona una orientació clara sobre com gestionar aquesta ansietat. Aquest llibre omple aquest buit (edició en anglès).

Al llarg dels seus més de vint anys com a psicòleg clínic, el doctor Lynch ha dedicat la seva carrera a alleujar el malestar en persones amb autisme i trastorns relacionats. Lynch identifica cinc factors que solen produir ansietat en persones amb autisme i desglossa la manera d’afrontar cada tema d’una manera manejable i eficaç. Aquests factors inclouen:

 • Rigidesa
 • Sensibilitats sensorials
 • Reptes socials
 • Barreres de comunicació
 • Frustració de la tasca

Amb aquesta guia clara i completa, pares, professors i terapeutes poden fer el primer pas crucial per a gestionar l’ansietat i alleujar l’angoixa.

Pàgina de l’autor

 

“Sabem que la lectura és un procés interactiu on el lector rep informació del text mentres aporta els seus coneixements. Aquests coneixements sobre el llenguatge, sobre les coses, les persones i sobre els propis textos ajuden a saber de què o de qui es parla a cada moment, a relacionar idees aparentment inconnexes, a anticipar informació, a donar un sentit global a la lectura i a enriquir-la amb detalls. Anomenem inferències a tota aquella informació que no apareix de forma explícita al text i que aporten els lectors. Els models de comprensió lectora i la investigació psicolingüística ja han posat de manifest que aquestes inferències són una clau de la comprensió lectora. Malgrat tot, l’ensenyament de la comprensió inferencial encara està poc desenvolupada”.

“Per a ajudar a solucionar aquesta carència, aquest llibre ha reunit a Thomas Edison, a Nikola Tesla, a Mark Twain i a d’altres personatges que varen conviure amb ells entre el segle XIX i el segle XX. Amb la seva ajuda, ens exposarà que són les inferències, quins tipus d’inferències hi ha, com es desenvolupa la habilitat inferencial i, sobretot, quines estratègies i activitats han mostrat ser útils per a ensenyar a construir inferències. Darrera l’aire informal i entremaliat d’aquest llibre s’amaga una revisió extensa i fonamental de la didàctica de la comprensió inferencial”

(traducció de la contraportada del llibre)

Una llibre molt recomanable, és una petita joia.

Pàgina de l’autor

 

 

L’enfocament de la conducta verbal (VB) és una forma d’anàlisi aplicat de la conducta (ABA), que es basa en l’anàlisi de la conducta verbal de B.F. Skinner i funciona especialment bé amb nens amb habilitats de parla mínimes o nul·les. En aquest llibre, la Dra. Mary Lynch Barbera es basa en les seves pròpies experiències com a Analista de conducta certificada (BCBA-D) i també com a mare d’un nen amb autisme per explicar VB i com usar-lo. Aquesta guia pas a pas proporciona una gran quantitat d’informació sobre com ajudar els nens a desenvolupar un millor llenguatge i les habilitats de la parla, i també explica com ensenyar als nens no verbals a utilitzar el llenguatge de signes. Un capítol sencer se centra en les maneres de reduir els problemes de conducta, i també hi ha informació útil sobre l’ensenyament de l’autonomia al  bany i altres habilitats importants d’autoajuda que beneficiaran a qualsevol nen. Aquest llibre permetrà als pares i professionals que no estiguin familiaritzats amb els principis d’ABA i VB per començar immediatament utilitzant l’enfocament de la conducta verbal per ensenyar als nens amb autisme i trastorns relacionats (adaptació de la ressenya publicada a Amazon).

Getting Started with the Verbal Behavior Approach

Web de Mary Lynch Barbera

 

“Un llibre excel·lent que ensenya el que és l’autisme i com les persones amb autisme poden ser ajudades a créixer sobre llurs fortaleses i obtenir una major comprensió social. Un enfocament molt pràctic per a famílies i professionals. Refrescantment flexible i en absolut dogmàtic“.

Un llibre ple d’experiències on tota persona relacionada amb l’autisme s’hi sentirà molt identificada i d’on se’n poden treure moltes reflexions i molts perquès i,sobretot, evitar idees preestablertes i dogmatismes.

 

El professor Jesús C. Guillén ens fa una proposta divulgativa de la neuroeducació com a eina molt útil per a tot docent.

Un llibre amb conceptes teòrics, estudis i, sobretot, idees pràctiques per a portar a terme a les aules. Conèixer el nostre cervell per a ensenyar i aprendre millor.

https://jesuscguillen.jimdo.com/

 

Peter Vermeulen és un professor i consultor flamenc amb més de 25 anys d’experiència en el TEA. Amb aquest llibre ens aporta un prespectiva realment refrescant de l’autisme, el concepte de la ceguesa de context.

Vermeulen, però, no només presenta la teoria i explica els símptomes. El seu punt de vista diferent i la seva experiència amb persones amb autisme de totes les edats i habilitats, ens il·lumina a través d’aquesta publicació i permet destil·lar consells pràctics immensament valuosos. Ens ensenya que és possible crear un entorn més amigable per a les persones amb autisme i que això és beneficiós per a tothom, fa que siguem més sensibles al context.

Autisme Centraal

Twitter @Peter_Autisme

 

L’últim llibre del Santiago Moll de Justifica tu respuesta, proporciona les claus sobre que poden fer els pares, per un costat, i la comunitat docent, per l’altre, per a canalitzar positivament aquest enorme fluxe d’informació i la hiperconectivitat en la que viuen els joves.

Un llibre molt recomanable.

Treballar amb persones amb autisme et fa reorganitzar i recol·locar molts dels teus valors i creences sobre les persones, les relacions i les necessitats de cada una d’elles. T’obliga a qüestionar-te principis que sempre havies donat per fet, valorar altres formes de ser tan legítimes com les de la majoria, ser més tolerant amb les peculiaritats de cada un i respectar les maneres de pensar i experimentar diferents. Aquest trastorn “posa potes enlaire” moltes de les teves conviccions i t’ensenya una altra manera de mirar el món i als que formen part d’ell.

Escrit a quatre mans per Juan Martos i María Llorente del centre Deletrea (http://www.deletrea.es/), centre de referència en el tractament del TEA i del TEL. La sensibilitat i l’experiència dels autors amb les persones amb TEA convertit en forma de llibre.

 

El pedagog  Jesús Jarque (Familia y cole Jesús Jarque) ens presenta una eina molt valuosa: més de 100 propostes per a donar una resposta educativa als infants amb TDAH tan a l’escola com a l’entorn familiar. Fa referència a vàries qüestions: com adaptar els exàmens, com gestionar la hiperactivitat a l’aula, com desenvolupar programes de detecció precoç, quines han de ser les primeres actuacions a casa, etc.

100 propostes basades en el rigor i l’experiència. Molt recomanable.

 

“rEDUvolution” és un llibre de la María Acaso (http://www.mariaacaso.es/), professora titular d’Educació artística de la Universidad Complutense de Madrid i investigadora en innovació educativa, on ens planteja la necessitat d’executar una transformació real de l’educació a través de cinc eixos claus: acceptar que el que ensenyem no és el que aprenen els estudiants, canviar les dinàmiques de poder, habitar l’aula, passar del simulacre a l’experiència i deixar d’avaluar per a passar a investigar.

Un llibre que “remou”, fa qüestionar idees preestablertes i ens ensenya que, en educació, es poden fer les coses d’una altra manera. Només cal provar-ho.