Cursos

CURSOS ONLINE EN DIRECTO

                       

                   

                    

                   

 

PRÓXIMAMENTE TAMBIÉN ONLINE

 

CURSOS PRESENCIALS

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Comportament agressiu i disruptiu en el TEA (Rebeca Cabrera)

Aquest curs s’impartirà en castellà / Este curso se impartirà en español

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

Les conductes agressives són motiu d’un enorme patiment en les persones amb autisme i en el seu entorn, i han de ser una prioritat vital en qualsevol tractament. Tant si es tracta d’agressions dirigides al propi cos (autolesions) com si ho són cap a altres persones (heterolesions), tenen un impacte tremendament negatiu en la vida de les persones amb TEA. Poden derivar en problemes greus de salut i són un obstacle per a l’aprenentatge, la interacció social, la independència i la vida en la comunitat.

La informació actual sobre com fer front a aquestes situacions és escassa més enllà dels tractament amb fàrmacs i de la contenció física, que no donen una resposta satisfactòria, definitiva i, a vegades, prou respectuosa amb les persones que pateixen en primera persona.

Les persones amb autisme no han de renunciar a una vida plena per la interferència dels seus comportaments disruptius i agressius, i a nosaltres ens correspon millorar el seu benestar. Per aconseguir-ho cal la coordinació efectiva i real entre la família, l’escola i els professionals, creant una xarxa col·laborativa on cadascú sap què fer des del seu àmbit d’actuació.

L’origen és sovint divers, complex i multifactorial. Intervenen  causes comunicatives, autoestimulatòries, d’activació, sensorials o disruptives o la combinació de vàries d’elles. L’anàlisi, classificació i comprensió d’aquestes causes permeten la implantació d’una intervenció efectiva.

Rebeca Cabrera presenta un curs pràctic basat en les evidències obtingudes en els seus més de 10 anys d’experiència tractant conductes agressives en persones amb autisme, tot sovint les més complicades.

PROGRAMA

 • Conceptes bàsics.
 • Autolesions tipologia
 • Autolesions intervenció.
 • Heterolesions tipologia
 • Heterolesions intervenció.
 • Comportament disruptiu causes i intervenció.
 • Resolució de casos pràctics.

LA PONENT

Rebeca Cabrera Urquía

Llicenciada en psicologia. Diplomada en logopèdia. Màster en teràpia de conducta. Experta en mediació familiar, en trastorns de la infància i la joventut i en la lectura i l’escriptura. Formadora en l’àrea de la diversitat a nivell internacional. Creadora del programa PAAIGI. Directora dels centres PAAIGI.

Autora de varis llibres en el camp de l’autisme (Comportamiento disruptivo y agresivo en persones con TEA, Trastornos de alimentación en persones con TEA, Manual PAAIGI, Perfil conductual PAAIGI)

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

DIA

Dissabte 12 de desembre de 2020 de 16 a 20 hores

Diumenge 13 de desembre de 2020 de 16 a 20 hores

És important connectar-se a la plataforma almenys 15 minuts abans.

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un correu amb la ID i la contrasenya que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies. És important que consti el nom del participant quan faci el pagament.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com per al seu seguiment.
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

 

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari que es facilitarà a l’acabar el curs. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades, passats els 15 dies de termini per al lliurament del treball.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email durant els dies posteriors al curs un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

Comportamiento agresivo y disruptivo en el TEA

Presentación

Las conductas agresivas son motivo de un enorme sufrimiento en las persones con autismo y en su entorno, y tienen que ser una prioridad vital en cualquier tratamiento. Tanto si se trata de agresiones dirigidas al propio cuerpo (autolesiones) como si son hacia otras personas (heterolesiones) tienen un impacto tremendamente negativo en la vida de las personas con TEA. Pueden derivar en problemas graves de salud y son un obstáculo para el aprendizaje, la interacción social, la independencia y la vida comunitaria.

La información actual sobre cómo afrontar estas situaciones es escasa más allá del tratamiento con fármacos y de la contención física, que no dan una respuesta satisfactoria, definitiva y, a veces, suficientemente respetuosa con las personas que sufren en primera persona. Las personas con autismo no tienen por qué renunciar a una vida plena por la interferencia de sus comportamientos disruptivos y agresivos, y nos corresponde a nosotros mejorar su bienestar. Para conseguirlo es necesaria la coordinación efectiva y real entre la familia, la escuela y los profesionales, creando una red colaborativa donde cada uno sabe qué hacer desde su ámbito de actuación.

El origen es a menudo diverso, complejo y multifactorial. Intervienen causas comunicativas, autoestimulatorias, de activación, sensoriales o disruptivas o la combinación de varias de ellas. El análisis, clasificación y comprensión de estas causas permite la implantación de una intervención efectiva.

Rebeca Cabrera nos presenta un curso práctico basado en evidencias obtenidas en sus más de 10 años de experiencia tratando conductas agresivas en personas con autismo, a menudo las más complicadas.

Programa

 • Conceptos básicos.
 • Autolesiones tipología
 • Autolesiones intervención
 • Heterolesiones tipología
 • Heterolesiones intervención
 • Comportamiento disruptivo causas e intervención
 • Resolución de casos prácticos

La ponente

Rebeca Cabrera Urquía

Licenciada en Psicología. Diplomada en Logopedia. Master en terapia de conducta. Experta en mediación familiar, en trastornos de la infancia y la juventud y en la lectura y escritura. Formadora en el área de la diversidad a nivel internacional. Creadora del programa PAAIGI. Directora de los centros PAAIGI. Autora de varios libros en el campo del autismo (Comportamiento disruptivo y agresivo en persones con TEA, Trastornos de alimentación en persones con TEA, Manual PAAIGI, Perfil conductual PAAIGI)

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se impartirá en español

Día

Sábado 12 de diciembre de 2020 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 13 de diciembre de 2020 (de 16 a 20 horas, hora española)

Es importante conectarse a la plataforma por lo menos 15 minutos antes

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Unos días antes del curso recibirá un correo con la ID y la contraseña que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Como hacer la inscripción

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

 

 

TEA amb grans necessitats de suport (Marlene Horna)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

  

PRESENTACIÓ

Les persones amb autisme que tenen compromesa la seva capacitat cognitiva s’enfronten de manera permanent a grans reptes que els fan especialment vulnerables. El desenvolupament diari amb el màxim d’oportunitats requereix de grans suports per part de familiars i educadors.

Davant d’aquestes necessitats, importants i complexes, dos elements resulten essencials en la recerca de la seva qualitat de vida: la comprensió del que significa l’autisme sota aquestes condicions i el coneixement profund i respectuós de cada persona.

El present curs s’inicia amb les eines per conèixer i establir una relació positiva amb la persona des dels seus interessos, reptes i fortaleses. A partir d’aquí, es presentaran estratègies proactives per tractar els problemes de conducta i ensenyar habilitats de comunicació i autodeterminació.

Un curs imprescindible.

 

CONTINGUTS

 1. PARTINT DE LA PERSONA I EL SEU ENTORN
 • Posa’t en el meu lloc.
 • La col·laboració i coordinació amb la família.
 • Com establir una bona relació positiva amb la persona.
 • La necessitat d’adaptar els nostres estils de relació i comunicació.
 1. PER QUÈ HI HA CONDUCTES PROBLEMÀTIQUES?
 • Comprensió de la conducta problemàtica. Per què aquest tema quan parlem de persones amb grans necessitats de suport?
 • L’avaluació funcional de les conductes problemàtiques i elaboració del pla d’acció.
 1. ESTRATÈGIES PROACTIVES I HABILITATS CRÍTIQUES DE COMUNICACIÓ I AUTODETERMINACIÓ
 • “Escoltar amb els ulls”
 • Creant espais amigables.
 • Ajustar les demandes.
 • Aprofitar entorns i situacions naturals. I crear oportunitats per a aprendre i practicar.
 • Ensenyar a dir “no” o altres formes de negació.
 • Ensenyar a demanar ajuda.
 • Ensenyar gestos naturals de comunicació.
 • Ensenyar a comunicar-se mitjançant els primers intercanvis d’imatges.
 • Ensenyar a comunicar-se mitjançant els primers signes.
 • Ensenyar a tolerar les esperes.
 • Ensenyar a escollir i dissenyar entorns que possibilitin l’elecció.
 • Ensenyar a demanar un descans.
 • Ensenyar a comprendre, reconèixer i comunicar emocions bàsiques.
 • Ensenyar a comunicar el dolor.
 • L’escapisme.
 • Altres habilitats per a cobrir necessitats bàsiques de la persona.

LA PONENT

Marlene Horna Castiñeiras

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat). Té una àmplia  experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

DIA

-AJORNAT-

CELEBRAREM AQUEST CURS A LA PRIMERA DATA QUE SIGUI POSSIBLE, QUAN LES CONDICIONS DE LA PANDÈMIA ENS PERMETIN FER-LO PRESENCIALMENT.

QUAN ES TORNI A OBRIR LA INSCRIPCIÓ DONAREM PREFERÈNCIA A LES PERSONES JA INSCRITES.

DISSABTE 20 MARÇ DE 2021

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 € 

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Mapa

Com arribar en transport públic:

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a ’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

TEA i educació infantil 0-6

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

El nombre d’infants que presenten senyals d’alerta de TEA cada cop és major i l’evidència mostra els beneficis d’una intervenció especialitzada el més aviat possible a tots els entorns. L’escola és un dels entorns més rellevants a la vida dels nens i nenes, també dels que tenen TEA, i per aquest motiu, cal proveïr els professionals que hi treballen, d’ informació, recursos materials i humans.

Com a docents volem donar resposta a les necessitats i contribir al desenvolupament de tots  els nostres alumnes sabent que l’etapa d’infantil és de vital importància per a establir rutines i les primeres pautes d’aprenentatge.

Quan el nostre alumne sembla presentar dificultats sociocomunicatives que alerten sobre un possible TEA, se’ns plantegen preguntes com Què faig? Per on començo? Què ha de fer la família? Com asseguro que participi?

A través de la presentació de tècniques, vídeos, revisió de casos i materials aprendrem estratègies pràctiques per a donar resposta a les necessitats comunicatives i socials dels nostres infants amb TEA i capacitar a les famílies i escoles.

CONTINGUTS

 1. A VEGADES FA O DIU… PER QUÈ? Entenent les primeres conductes:  
 • Senyals d’alerta i eines de detecció.
 • Xarxes de suport: enfocament centrat en contextos naturals.
 • Eines personals per a docents i famílies.
 1. PRIMERES CONDUCTES… PRIMERES RESPOSTES! Ensenyant habilitats fonamentals de comunicació i regulació.
 • Quines habilitats comunicatives ensenyem.
 • Com ho fem… Quin sistema de comunicació fem servir?
 • Ajudes visuals, materials i jocs.
 1. IMPLICANT A TOTHOM: Estratègies i jocs per a companys d’aula.
 • Rutines de l’aula.
 • Adaptacions d’accés, d’entorn i estructuració.
 • Del petit grup al gran grup.
 • Activitats, materials i jocs: implicant a tots.

A QUI VA DIRIGIT AQUEST CURS

 • Mestres de l’etapa infantil (0-6).
 • Docents d’altres etapes interessats en les persones en l’espectre de l’autisme.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, educadors social, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

LA PONENT

Rocío García Pascual

Llicenciada psicologia clínica i de la salut (USAL). Màster en neuropsicologia i educació.

Especialista en diagnosi, atenció primerenca, comunicació, conducta i neuropsicologia infantil en context natural. Col·labora i assessora a CualiTEA.

Professora associada de la Universitat de Lleó, departament de psicologia evolutiva i educació i personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Membre de la junta directiva de AETAPI i membre del comitè científic en els congressos.

Formadora i especialista en intervenció amb formació avançada en models d’atenció primerenca especialitzada: PACT (primera persona acreditada a Espanya), model Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS i parla signada.

Des del 2004 al 2007 resideix a Anglaterra treballant a l’escola Tyssen de primària a Londres formant part de l’equip d’inclusió i de la base de recursos per a alumnes amb TEA, on adquireix un àmplia formació en metodologies específiques per a l’aprenentatge i la inclusió de les persones amb TEA.

A Espanya, ha estat directora tècnica de l’associació Autismo León essent responsable de la formació dels equips i el disseny i implantació metodològica per a la posada en marxa de serveis especialitzats i directora del centre d’educació especial per a alumnes amb autisme. També ha estat responsable de valoració i diagnosi i intervenció terapèutica a les associacions d’autisme de Zamora i Lleó.

Col·labora com a ponent, assessora i formadora en atenció primerenca i educació dels centres de formació i innovació del professorat, per a serveis socials, administracions i entitats educatives i sanitàries, públiques o privades i les universitats. Coautora de la “Guía para professores y educadores de alumnos con autismo” editada per FACYL i presidenta del comitè organitzador del XVII congrés d’AETAPI 2016.

Ha participat al projecte europeu “ICF-CY” (CIF-IA) de millora d’oportunitats educatives de nens amb necessitats educatives especials de la Comissió Europea.

Motivació, qualitat i implicació defineixen la seva feia amb nens i nenes amb dificultats i llurs famílies. Creu fermament que tots tenim qualitats que ens fan únics i que amb les ajudes necessàries som capaços d’assolir grans fites.

DIA  (NOU FORMAT ONLINE EN DIRECTE)

Dissabte 24 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 25 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

És important connectar-se a la plataforma almenys 15 minuts abans.

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un correu amb la ID i la contrasenya que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

TEA y educación infantil 0-6

PRESENTACIÓN

El número de niños y niñas que presentan señales de alerta de TEA cada vez es mayor y la evidencia muestra los beneficios de una intervención especializada lo más pronto posible en todos los entornos. La escuela es uno de los entornos más relevantes en la vida de los niños y las niñas, también de los que tienen autismo, y por este motivo, es necesario proveer a los profesionales que trabajan en la escuela, información, recursos materiales y humanos.

Como docentes queremos dar respuesta a las necesidades y contribuir al desarrollo de todos nuestros alumnos sabiendo que la etapa de infantil es de vital importancia para establecer rutinas y las primeras pautas de aprendizaje.

Cuando nuestro alumno parece presentar dificultades sociocomunicativas que alerten de un posible TEA, se nos plantean preguntas como: ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Cómo aseguro que participe?

A través de la presentación de técnicas, vídeos, revisión de casos y materiales aprenderemos estrategias prácticas para dar respuesta a las necesidades comunicativas y sociales de nuestros alumnos con TEA y capacitar a las familias y escuelas.

CONTENIDOS

 • A VECES HACE O DICE… ¿POR QUÉ? Entendiendo las primeras conductas:
  • Signos de alerta, herramientas de screening y detección
  • Enfoque centrado en la familia y contextos naturales: Redes de apoyo
  • Herramientas personales para docentes y familias
 • PRIMERAS CONDUCTAS….PRIMERAS RESPUESTAS! Enseñando habilidades fundamentales de comunicación y regulación
  • Qué habilidades comunicativas enseñamos.
  • Cómo lo hacemos… ¿Qué SAAC usamos?
  • Ayudas visuales, Materiales y Juegos
 • IMPLICANDO A TODOS: Estrategias y juegos para compañeros de aula.
  • Rutinas del aula
  • Adaptaciones de acceso, de entorno y estructuración.
  • Del pequeño grupo al gran grupo.
  • Actividades, Materiales y Juegos: Implicando a todos.

A QUIEN VA DIRIGIDO

 • Maestr@s de la etapa infantil (0-6).
 • Docentes de otras etapas interesados en las personas en el espectro del autismo.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, educadores sociales, psicopedagogos, pediatras, etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se imparte en español.

LA PONENTE

Rocío García Pascual

Licenciada en Psicología clínica y de la salud (USAL). Máster en neuropsicología y educación.

Especialista en diagnosis, atención precoz, comunicación, conducta y neuropsicología infantil en contextos naturales. Colabora y asesora en CualiTEA.

Profesora asociada de la Universidad de León, Departamento de Psicología evolutiva y educación y personalidad, evaluación y tratamiento psicológico.

Miembro de la junta directiva de AETAPI y miembro del comité científico en los congresos.

Formadora y especialista en intervención con formación avanzada en modelos de atención precoz especializada en : PACT (primera persona acreditada en España), modelo Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS y habla signada.

Desde el 2004 al 2007 reside en Inglaterra trabajando en la escuela Tyssen de primaria en Londres formando parte del equipe de inclusión y de la base de recursos para alumnos con TEA, donde adquiere una amplia formación en metodologías específicas para el aprendizaje y la inclusión de las personas con TEA.

En España, ha sido directora técnica de la asociación Autismo León siendo responsable de la formación de los equipos y el diseño e implantación metodológica para la puesta en marcha de servicios especializados y directora del centro de educación especial para alumnos con autismo. También ha sido responsable de valoración y diagnosis ei intervención terapéutica en las asociaciones de autismo de Zamora y León.

Colabora como ponente, asesora y formadora en atención temprana y educación de los centros de formación e innovación del profesorado, para servicios sociales, administraciones y entidades educativas y sanitarias, públicas o privadas y las universidades. Coautora de la “Guía para profesores y educadores de alumnos con autismo” editada por FACYL y presidenta del comité organizador del XVII congreso de AETAPI 2016.

Ha participado en el proyecto europeo “ICF-CY” (CIF-IA) de mejora de oportunidades educativas de niños con necesidades educativas especiales de la Comisión Europea.

Motivación, calidad e implicación definen su trabajo con niños y niñas con dificultades y sus familias. Cree firmemente que todos tenemos cualidades que nos hacen únicos y que con las ayudas necesarias somos capaces de alcanzar grandes metas.

Este curso se impartirá en español

DÍAS

Sábado 24 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 25 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Es importante conectarse a la plataforma por lo menos 15 minutos antes

Acreditación a partir de las 15’30 horas

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Unos días antes del curso recibirá un correo con la ID y la contraseña que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso, así como las iniciales INF referentes al curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Unos días después de haber finalizado el curso se enviará a su email la presentación y el certificado de asistencia del curso.

Autisme i neurociència (J.R. Alonso)

Curs reconegut pel Dep. d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

El cervell és una eina amb la que treballem a l’educació i sobre la que treballem a l’educació. El número de nens i nenes amb trastorns del neurodesenvolu-pament ha crescut d’una forma excepcional pel que cada vegada estan més presents a les nostres aules i és necessari afavorir la seva inclusió i que puguin desenvolupar al màxim l’autonomia i treure el seu potencial.

El curs pretén partir de la investigació neurocientífica per a explicar els conceptes bàsics de l’autisme i acabar donant consells pràctics per a la millora del treball a l’aula (organització de l’aula, disseny de tasques, seguiment, exàmens, etc.)

OBJECTIUS 

 • Conèixer els aspectes bàsics dels trastorns del neurodesenvolupament, en particular l’autisme.
 • Explicar què ha de saber un docent sobre la història, les causes, els símptomes i els tractaments de l’autisme.
 • Establir pautes clares i útils per a millorar l’aprenentatge dels nens i adolescents amb autisme.

CONTINGUTS

Què és l’autisme?

Evolució històrica de l’autisme.

El cervell de la persona amb autisme.

Idees bàsiques sobre les causes i tractaments dels trastorns del desenvolupament.

Característiques generals del comportament del nen amb autisme.

Identificació i diagnosi de l’autisme. Diferències entre nens i nenes. Comorbilitats.

L’autisme a l’aula. Peculiaritats de l’alumne amb TEA.

Estratègies del professor. Docència, ubicació, avaluació, treball en equip, control de conducta.

Problemes freqüents al centre educatiu.

El pati, un espai clau.

El treball amb els companys.

Activitat física amb els nois amb autisme.

Tractaments i teràpies. La seva influència en la labor educativa.

Aspectes socials. La família, germans, els avis.

Estratègies de conscienciació social. Coses per a dir i per a no dir a una família amb autisme.

Les últimes tendències en investigació sobre los TEA.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

EL PONENT

 JOSÉ RAMÓN ALONSO

José Ramón Alonso és doctor en Biologia i catedràtic de Biologia cel·lular a la Universitat de Salamanca, de la qual ha estat rector. Investigador postdoctoral i professor visitant en universitats d’Alemanya i Estats Units, és doctor honoris causa per universitats de Colòmbia, Bolívia i Perú. Ha dirigit 15 tesis doctorals (12 d’elles premi extraordinari de doctorat) i publicat més de 150 articles en revistes internacionals de Neurociència. Ha escrit 41 llibre entre els que hi ha “Autismo y síndrome de Asperger: guía para familiares, amigos y profesionales”, “Un niño con autismo en la familia”, “Últimas investigaciones sobre el autismo” y “Autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo”. És autor del blog Neurociencia www.jralonso.es

El seu darrer llibre:

DIA  

Dissabte 27 de febrer de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 28 de febrer de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

Autismo y Neurociencia (J.R. Alonso)

PRESENTACIÓN

El cerebro es la herramienta con la que trabajamos en la educación y sobre la que trabajamos en la educación. El número de niños con trastornos del neurodesarrollo ha crecido de una forma excepcional por lo que cada vez están más presentes en nuestras aulas y es necesario favorecer su inclusión y que puedan desarrollar su máxima autonomía y sacar adelante todo su potencial.

El curso pretende partir de la investigación neurocientífica para explicar los conceptos básicos del autismo y terminar dando consejos prácticos para la mejora del trabajo en el aula (organización del aula, diseño de tareas, seguimiento, exámenes, etc.)

OBJETIVOS 

 • Conocer los aspectos básicos de los trastornos del neurodesarrollo, en particular el autismo.
 • Explicar qué debe saber un docente sobre la historia, las causas, los síntomas y los tratamientos del autismo.
 • Establecer pautas claras y útiles para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes con autismo.

CONTENIDOS

¿Qué es el autismo?

Evolución histórica del autismo.

El cerebro de la persona con autismo.

Ideas básicas sobre causas y tratamientos de los trastornos del neurodesarrollo.

Características generales del comportamiento del niño con autismo

Identificación y diagnóstico del autismo. Diferencias entre niños y niñas. Comorbilidades.

El autismo en el aula. Peculiaridades del alumno con TEA.

Estrategias del profesor. Docencia, ubicación, evaluación, trabajo en equipo, control de conducta.

Problemas frecuentes en el centro educativo.

El recreo, un espacio clave.

El trabajo con los compañeros.

Actividad física en los muchachos con autismo.

Tratamientos y terapias. Su influencia en la labor educativa.

Aspectos sociales. La familia, hermanos, los abuelos.

Estrategias de concienciación social. Cosas para decir y para no decir a una familia con autismo

Las últimas tendencias en investigación sobre los TEA

PONENTE

JOSÉ RAMÓN ALONSO

José Ramón Alonso es doctor en Biología y catedrático de Biología celular en la Universidad de Salamanca, de la que ha sido Rector.

Investigador posdoctoral y profesor visitante en universidades de Alemania y Estados Unidos, es doctor honoris causa por universidades de Colombia, Bolivia y Perú. Ha dirigido 15 tesis doctorales (12 de ellas premio extraordinario de doctorado) y publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de Neurociencia. 

Ha escrito 41 libros entre los que están “Autismo y síndrome de Asperger: guía para familiares, amigos y profesionales”, “Un niño con autismo en la familia”, “Últimas investigaciones sobre el autismo” y “Autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo”.

Es autor del blog Neurociencia (jralonso.es).

Su último libro:

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se impartirá en español

DÍA

Sábado 27 de febrero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 28 de febrero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. 

Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Dislèxia, cap a una intervenció integral

 

PRESENTACIÓ

Malgrat que l’estudi de la dislèxia té més de 100 anys d’història són moltes les coses que desconeixem. No sabem quina proporció del nostre alumnat té dislèxia. Les dades recollides en parlants d’espanyol ofereixen xifres entre el 2,2 % i el 15,2 % de l’alumnat i són escassíssimes les dades sobre la prevalença de la dislèxia en català.

No sabem amb seguretat quina és la causa de la dislèxia i a vegades, ni tan sols si hem d’anomenar-la amb aquest nom o hem d’utilitzar-ne d’altres com “trastorn d’aprenentatge de la lectura” o “dificultat d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”.

La dislèxia es manifesta amb dificultats per a l’aprenentatge o un rendiment molt baix en les habilitats de lectura i escriptura. No obstant, aquests no són els únics problemes que produeix la dislèxia, sinó que solen anar acompanyats per un baix rendiment escolar i una menysvaloració personal, i són freqüents les dificultats socials, convertir-se en víctimes d’assetjament escolar o els problemes de comportament.

Malgrat tot, són moltes les millores que podem aconseguir amb una detecció primerenca i realitzant les intervencions adequades i això millorarà la qualitat de vida i els èxits de l’alumnat amb dislèxia. Els enfocaments anteriors d’intervenció en dislèxia se centraven en la correcció o millora dels problemes de lectura i escriptura. Actualment, això segueix sent molt important, però resulta bastant restringit. Només cal veure les dificultats mencionades als paràgrafs anteriors per adonar-se que la intervenció en dislèxia ha d’abastar altres àrees: com adaptacions per a millorar l’aprenentatge o suport emocional i social.

OBJECTIUS

 1. Familiaritzar-se amb els signes o indicadors de la dislèxia.
 2. Valorar les necessitats de l’alumnat amb dislèxia tenint en compte les seves dificultats primàries en la lectura o escriptura i les dificultats secundàries derivades d’aquestes.
 3. Conèixer les estratègies i mètodes que funcionen millor per a millorar l’habilitat de lectura i escriptura.
 4. Entendre les adaptacions metodològiques com una part necessària de la intervenció escolar en dislèxia.

CONTINGUTS

 1. Què és la dislèxia i com la reconeixem.
 2. Intervenir en dislèxia és més que millorar la lectura i l’escriptura.
 3. Millorar les habilitats fonològiques.
 4. Ensenyament i reforç de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura.
 5. Pràctica eficient de la lectura.
 6. La millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
 7. Adaptacions metodològiques.
 8. Suport emocional i social.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb dislexia.

METODOLOGIA

La formació es realitzarà mitjançant una exposició en videoconferència amb els continguts, amb moments per a plantejar dubtes i comentaris. Aquesta exposició serà complementada amb un dossier amb documents per a estendre o aprofundir en els temes exposats i amb algunes eines de tipus pràctic per a la intervenció de la dislèxia.

EL PONENT

Juan Cruz Ripoll

Doctor en educació, psicopedagog i mestre especialitzat en audició i llenguatge.

Actualment és orientador escolar al Col·legi Santa María la Real de Sarriguren i professor associat a la Universitat de Navarra.

Des del seu blog https://clbe.wordpress.com  (Comprensión lectora basada en evidencias) comparteix tota classe de materials i estudis sobre la comprensió lectora.

Publicacions destacades

 • Aguado, G., Ripoll, J.C. y Domezáin, M.J. (2011). Comprender el lenguaje, 2ª ed. Madrid: ENTHA Ediciones.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2014). La mejora de la comprensión lectora en español: un metaanálisis. Revista de Psicodidáctica, 19(1), 2744.
 • Ripoll, J.C. (2014). ¿Existen métodos de mejora de la comprensión lectora en español y basados en evidencias? Investigaciones Sobre Lectura, 2, 4452.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2015). Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentesMadrid: EOS.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología36(2), 85100.
 • Ripoll, J.C. (2016). ¿Sabemos cómo mejorar la comprensión? Revista de Logopedia,Foniatría y Audiología, 36(3), 101102.
 • Ripoll, J.C. (2019) Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial. Eunsa.
 • Ripoll, J.C. (2019) Manual practico para el desarrollo de la comprensión lectora.
 • Ripoll, J.C. Comprensión lectora basada en evidencias  https://clbe.wordpress.com/

Premis i reconeixements: 

Certificación de Buena Práctica Leer.es concedida el 30/13/2013 pel Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

DIES  

Dissabte 13 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 14 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

El dia abans del curs rebreu un correu amb l’enllaç que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

Dislexia, hacia una intervención integral (Juan Cruz Ripoll)

PRESENTACIÓN

Aunque el estudio de la dislexia tiene más de 100 años de historia son muchas las cosas que desconocemos. No sabemos qué proporción de nuestro alumnado tiene dislexia. Los datos recogidos en hablantes de español ofrecen cifras entre el 2,2 % y el 15,2 % del alumnado y son escasísimos los datos sobre la prevalencia de la dislexia en catalán.

No sabemos con seguridad cuál es la causa de la dislexia y a veces, ni siquiera tenemos claro si debemos llamarla con ese nombre o hay que emplear otros como “trastorno del aprendizaje de la lectura” o “dificultad de aprendizaje de la lectura y la escritura”.

La dislexia se manifiesta con dificultades para el aprendizaje o un rendimiento muy bajo en las habilidades de lectura y escritura. No obstante, esos no son los únicos problemas que produce la dislexia, sino que suelen ir acompañados por un bajo rendimiento escolar y una minusvaloración personal, y son frecuentes las dificultades sociales, convertirse en víctimas de acoso escolar o los problemas de comportamiento.

Sin embargo, son muchas las mejoras que podemos conseguir con una detección temprana y realizando las intervenciones adecuadas y eso mejorará la calidad de vida y los logros del alumnado con dislexia. Los enfoques anteriores de intervención en dislexia se centraban en la corrección o mejora de los problemas de lectura y escritura. Actualmente, eso sigue siendo muy importante, pero resulta bastante restringido. Basta con ver las dificultades que he mencionado en los párrafos anteriores para darse cuenta de que la intervención en dislexia tiene que abarcar otras áreas: como acomodaciones para mejorar el aprendizaje o soporte emocional y social.

OBJETIVOS

 1. Familiarizarse con los signos o indicadores de la dislexia.
 2. Valorar las necesidades del alumnado con dislexia teniendo en cuenta sus dificultades primarias en lectura o escritura y las dificultades secundarias derivadas de estas.
 3. Conocer las estrategias y métodos mejor fundamentados para mejorar la habilidad de lectura y escritura.
 4. Entender las adaptaciones metodológicas como una parte necesaria de la intervención escolar en dislexia.

CONTENIDOS

 1. Qué es la dislexia y cómo la reconocemos.
 2. Intervenir en dislexia es más que mejorar la lectura y la escritura.
 3. Mejora de las habilidades fonológicas.
 4. Enseñanza y refuerzo de las habilidades básicas de lectura y escritura.
 5. Práctica eficiente de la lectura.
 6. La mejora de la comprensión lectora y la expresión escrita.
 7. Adaptaciones metodológicas.
 8. Soporte emocional y social.

METODOLOGÍA

La formación se realizará mediante una exposición en videoconferencia de los contenidos, con momentos para el planteamiento de dudas o comentarios. Esta exposición estará complementada con un dosier con documentos para extender o profundizar en los temas expuestos y con algunas herramientas de tipo práctico para la intervención de la dislexia.

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con dislexia.

Este curso se impartirá en español 

EL PONENTE

JUAN CRUZ RIPOLL

Doctor en Educación, Psicopedagogo y Maestro especializado en audición y lenguaje.

Actualmente es orientador escolar en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren y profesor asociado en la Universidad de Navarra.

Desde su blog https://clbe.wordpress.com  (Comprensión lectora basada en evidencias) comparte toda clase de materiales y estudios sobre la comprensión lectora.

Publicaciones destacadas

 • Aguado, G., Ripoll, J.C. y Domezáin, M.J. (2011). Comprender el lenguaje, 2ª ed. Madrid: ENTHA Ediciones.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2014). La mejora de la comprensión lectora en español: un metaanálisis. Revista de Psicodidáctica, 19(1), 2744.
 • Ripoll, J.C. (2014). ¿Existen métodos de mejora de la comprensión lectora en español y basados en evidencias? Investigaciones Sobre Lectura, 2, 4452.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2015). Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentesMadrid: EOS.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología36(2), 85100.
 • Ripoll, J.C. (2016). ¿Sabemos cómo mejorar la comprensión? Revista de Logopedia,Foniatría y Audiología, 36(3), 101102.
 • Ripoll, J.C. (2019) Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial. Eunsa.
 • Ripoll, J.C. (2019) Manual practico para el desarrollo de la comprensión lectora.
 • Ripoll, J.C. Comprensión lectora basada en evidencias https://clbe.wordpress.com/

Premios y reconocimientos: 

Certificación de Buena Práctica Leer.es concedida el 30/13/2013 por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

DÍA

Sábado 13 de marzo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 14 de marzo de de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. 

Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com