Asperger i TEA amb menors necessitats de suport

Curs reconegut pel Dep. d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

El síndrome d’Asperger, l’autisme d’alt funcionament i l’autisme de grau 1 d’acord amb el DSM-V són diferents denominacions per referir-se a les persones que, trobant-se dins de l’espectre de l’autisme, necessiten un nivell menor de suports que la resta del col·lectiu TEA.

El llenguatge fluid i la capacitat intel·lectual mitjana, i fins i tot superior, poden amagar veritables dificultats en la comunicació social i en la flexibilitat de pensament i comportament.

Dificultats per comprendre les regles socials no escrites, per interactuar,  per expressar les emocions de manera convencional i per interpretar els sentiments d’altres persones són només alguns dels obstacles que es troben en les seves interaccions socials.

El pensament rígid i concret, els interessos restringits, les rutines que els hi donen seguretat però limiten l’adaptació als canvis i l’extrema sensibilitat a alguns estímuls ambientals són altres característiques d’una manera diferent de comprendre i desenvolupar-se al món.

D’altra banda, com la resta de persones amb TEA, tenen la capacitat d’interpretar el món d’una manera particular i aporten valors de sinceritat i honradesa que contribueixen a transformar positivament la nostra societat.

OBJECTIUS

General:

 • Dotar als assistents d’eines per a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA amb menors necessitats de suport al llarg de tot el seu cicle vital.

Específics:

 • Conèixer les característiques i símptomes associats al trastorn de l’espectre de l’autisme amb menors necessitats de suport(Síndrome d’Asperger).
 • Adquirir mètodes, estratègies i suficients recursos per a intervenir a l’aula, i al context familiar, amb alumnes amb Síndrome d’Asperger.
 • Proporcionar coneixements sobre serveis, recursos i estratègies generals d’intervenció a l’etapa adulta.
 • Conèixer aspectes específics de l’impacte en les vides d’aquestes persones.

CONTINGUTS

 1. Persones amb TEA amb menys necessitats de suport (Asperger) en el cicle vital.
 2. Intervenció educativa en aquest alumnat d’inicial a primària: metodologies d’intervenció en les diferents àrees del desenvolupament.
 3. Educació secundària i transició efectiva de l’escola secundària a l’edat adulta.
 4. Reptes per als joves amb TEA: habilitats, oportunitats, riscos….
 5. Relacions romàntiques, sexualitat i TEA.
 6. Treball i serveis relacionats per a persones amb TEA amb menors necessitats de suport.
 7. Opcions residencials per a persones amb TEA.
 8. Dificultats legals en persones amb TEA amb menors necessitats de suport.
 9. Factors de pronòstic reptes en la vida adulta i posterior.

LA PONENT

ROSA ÁLVAREZ

 

Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en discapacitat, integració i necessitats especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assessora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, personal de suport, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals socio-sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en espanyol 

DIA

Dissabte 23 de gener de 2021 (de 16 a 20 hores, hora catalana)

Diumenge 24 de gener de 2021 (de 16 a 20 hores, hora catalana)

Acreditació a partir de les 15’30 hores

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Un dia abans del curs rebreu un correu amb l’enllaç que us donarà accés a la reunió.

És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies. És important que consti el nom del participant quan faci el pagament.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.comper al seu seguiment.
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari que es facilitarà a l’acabar el curs. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades, passats els 15 dies de termini per al lliurament del treball.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email durant els dies posteriors al curs un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

REFERENCIÈS BIBLIOGRÀFIQUES

 • Artigas, J., Freire, S., Llorente, M., González, A., Martos, J., Candelas, C. y Ayudas, (Equipo Deletrea). (2004). Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica. Madrid España.
 • Atwood, T. (2010). El Síndrome de Asperger: Una guía para la familia. Barcelona: Paidós.
 • Ayuda-Pascual, R., & Martos-Pérez, J. (2007). Influencia de la percepción social de las emociones en el lenguaje formal de niños con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Revista de Neurología, 44(2), 57-59.
 • Carbajal, A. G. (2002). Intervención comunicativa en autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger. En Autismo: un enfoque orientado a la formación en logopedia (pp. 85-110). Nau Llibres.
 • Deletrea, E., y Martos, J. (2006). El Síndrome de Asperger: Otra forma de aprender. Comunidad de Madrid. Dirección General de Promoción Educativa.
 • Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high-functioning autism. In Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 167-198). Springer, Boston, MA.
 • Hernández, J. M. (2009). Propuesta curricular en el área del lenguaje: educación infantil y alumnos con trastornos en la comunicación. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.
 • Hobson, R. P. (1995). El autismo y el desarrollo de la mente (Vol. 12). Anaya-Spain.
 • Klin, A., & Volkmar, F. R. (1996). Asperger Syndrome: Treatment and Intervention. Some Guidelines for Parents.Learnig Disabilities Association of America, Conference March, 1996.
 • Martín, P. (2004). El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social? Madrid: Alianza.
 • Rivière, Á. (1998). Capítulo 2. Tratamiento y definición del espectro autista I: Relaciones sociales y comunicación. En Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas (pp. 61-106). Madrid: Ed. Imserso-Apna.
 • Rivière, Á. (1998). Capítulo 3. Tratamiento y definición del espectro autista II: Anticipación, flexibilidad y capacidades simbólicas. En Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas (pp. 107-160). Madrid: Ed. Imserso-Apna.

Asperger y TEA con menores necesidades de apoyo

PRESENTACIÓN

El síndrome de Asperger, el autismo de alto funcionamiento y el autismo de grado 1 de acuerdo con el DSM-V son diferentes denominaciones para referirse a las personas que, encontrándose dentro del espectro del autismo, necesitan un nivel menor de apoyos que el resto del colectivo TEA.

El lenguaje fluido y la capacidad intelectual media, y hasta superior, pueden esconder verdaderas dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento.

Dificultades para comprender las reglas sociales no escritas, para interactuar, para expresar las emociones de manera convencional y para interpretar los sentimientos de otras personas son sólo algunos obstáculos que se encuentran en sus interacciones sociales.

El pensamiento rígido y concreto, los intereses restringidos, las rutinas que les dan seguridad pero limitan la adaptación a los cambios y la extrema sensibilidad a algunos estímulos ambientales son otras características de una manera diferente de comprender y desarrollarse en el mundo.

Por otro lado, como el resto de las personas con TEA, tienen la capacidad de interpretar el mundo de una manera particular y aportan valores de sinceridad y honradez que contribuyen a transformar positivamente nuestra sociedad.

OBJETIVOS

General:

 • Dotar a los asistentes de herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas con TEA con menores necesidades de apoyo a lo largo de todo su ciclo vital.

Específicos:

 • Conocer las características y síntomas asociados al trastorno del espectro del autismo con menores necesidades de apoyo (Síndrome de Asperger).
 • Adquirir métodos, estrategias y suficientes recursos para intervenir en el aula, y en el contexto familiar, con alumnos/as con Síndrome de Asperger.
 • Proporcionar conocimientos sobre servicios, recursos y estrategias generales de intervención en la etapa adulta.
 • Conocer aspectos específicos de impacto en las vidas de estas personas.

CONTENIDOS

 1. Personas con TEA con menos necesidades de apoyo (asperger) en el ciclo vital.
 2. Intervención educativa en este alumnado de inicial a primaria: Metodologías de intervención en las diferentes áreas del desarrollo.
 3. Educación secundaria y transición efectiva de la escuela secundaria a la edad adulta.
 4. Retos para los jóvenes con TEA: Habilidades, oportunidades, riesgos….
 5. Relaciones románticas, sexualidad. y TEA
 6. Empleo y servicios relacionados para personas con TEA con menores necesidades de apoyo.
 7. Opciones residenciales para personas con TEA.
 8. Dificultades legales en personas con TEA con menores necesidades de apoyo.
 9. Factores de pronóstico y desafíos en la vida adulta y posterior.

LA PONENTE

ROSA ÁLVAREZ

Licenciada en Psicología clínica por la Universidad de Sevilla y Master en discapacidad, integración y necesidades especiales por la Universidad de Cádiz.

Su experiencia laboral gira entorno de las personas con TEA. Desde el 2002 es Directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriormente fue Asesora técnica y psicóloga de la Asociación Autismo Sevilla, y Directora del CEE Ángel Rivière. Desde el 2008 también es profesora asociada al Departamento de Psicología evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de varios grupos de investigación y es coautora de varias publicaciones y traducciones sobre TEA.

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se impartirá en español

DÍA

Sábado 23 de Enero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 24 de Enero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas 

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Antes del curso recibirá un enlace que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (consúltenos en info@educatiocat.com)

Aceptamos pago por Western Union sólo desde fuera de España.

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 • Artigas, J., Freire, S., Llorente, M., González, A., Martos, J., Candelas, C. y Ayudas, (Equipo Deletrea). (2004). Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica. Madrid España.
 • Atwood, T. (2010). El Síndrome de Asperger: Una guía para la familia. Barcelona: Paidós.
 • Ayuda-Pascual, R., & Martos-Pérez, J. (2007). Influencia de la percepción social de las emociones en el lenguaje formal de niños con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Revista de Neurología, 44(2), 57-59.
 • Carbajal, A. G. (2002). Intervención comunicativa en autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger. En Autismo: un enfoque orientado a la formación en logopedia (pp. 85-110). Nau Llibres.
 • Deletrea, E., y Martos, J. (2006). El Síndrome de Asperger: Otra forma de aprender. Comunidad de Madrid. Dirección General de Promoción Educativa.
 • Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high-functioning autism. In Asperger syndrome or high-functioning autism? (pp. 167-198). Springer, Boston, MA.
 • Hernández, J. M. (2009). Propuesta curricular en el área del lenguaje: educación infantil y alumnos con trastornos en la comunicación. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.
 • Hobson, R. P. (1995). El autismo y el desarrollo de la mente (Vol. 12). Anaya-Spain.
 • Klin, A., & Volkmar, F. R. (1996). Asperger Syndrome: Treatment and Intervention. Some Guidelines for Parents.Learnig Disabilities Association of America, Conference March, 1996.
 • Martín, P. (2004). El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social? Madrid: Alianza.
 • Rivière, Á. (1998). Capítulo 2. Tratamiento y definición del espectro autista I: Relaciones sociales y comunicación. En Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas (pp. 61-106). Madrid: Ed. Imserso-Apna.
 • Rivière, Á. (1998). Capítulo 3. Tratamiento y definición del espectro autista II: Anticipación, flexibilidad y capacidades simbólicas. En Tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas (pp. 107-160). Madrid: Ed. Imserso-Apna.

TEA i educació infantil 0-6

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

El nombre d’infants que presenten senyals d’alerta de TEA cada cop és major i l’evidència mostra els beneficis d’una intervenció especialitzada el més aviat possible a tots els entorns. L’escola és un dels entorns més rellevants a la vida dels nens i nenes, també dels que tenen TEA, i per aquest motiu, cal proveïr els professionals que hi treballen, d’ informació, recursos materials i humans.

Com a docents volem donar resposta a les necessitats i contribir al desenvolupament de tots  els nostres alumnes sabent que l’etapa d’infantil és de vital importància per a establir rutines i les primeres pautes d’aprenentatge.

Quan el nostre alumne sembla presentar dificultats sociocomunicatives que alerten sobre un possible TEA, se’ns plantegen preguntes com Què faig? Per on començo? Què ha de fer la família? Com asseguro que participi?

A través de la presentació de tècniques, vídeos, revisió de casos i materials aprendrem estratègies pràctiques per a donar resposta a les necessitats comunicatives i socials dels nostres infants amb TEA i capacitar a les famílies i escoles.

CONTINGUTS

 1. A VEGADES FA O DIU… PER QUÈ? Entenent les primeres conductes:  
 • Senyals d’alerta i eines de detecció.
 • Xarxes de suport: enfocament centrat en contextos naturals.
 • Eines personals per a docents i famílies.
 1. PRIMERES CONDUCTES… PRIMERES RESPOSTES! Ensenyant habilitats fonamentals de comunicació i regulació.
 • Quines habilitats comunicatives ensenyem.
 • Com ho fem… Quin sistema de comunicació fem servir?
 • Ajudes visuals, materials i jocs.
 1. IMPLICANT A TOTHOM: Estratègies i jocs per a companys d’aula.
 • Rutines de l’aula.
 • Adaptacions d’accés, d’entorn i estructuració.
 • Del petit grup al gran grup.
 • Activitats, materials i jocs: implicant a tots.

A QUI VA DIRIGIT AQUEST CURS

 • Mestres de l’etapa infantil (0-6).
 • Docents d’altres etapes interessats en les persones en l’espectre de l’autisme.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, educadors social, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

LA PONENT

Rocío García Pascual

Llicenciada psicologia clínica i de la salut (USAL). Màster en neuropsicologia i educació.

Especialista en diagnosi, atenció primerenca, comunicació, conducta i neuropsicologia infantil en context natural. Col·labora i assessora a CualiTEA.

Professora associada de la Universitat de Lleó, departament de psicologia evolutiva i educació i personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Membre de la junta directiva de AETAPI i membre del comitè científic en els congressos.

Formadora i especialista en intervenció amb formació avançada en models d’atenció primerenca especialitzada: PACT (primera persona acreditada a Espanya), model Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS i parla signada.

Des del 2004 al 2007 resideix a Anglaterra treballant a l’escola Tyssen de primària a Londres formant part de l’equip d’inclusió i de la base de recursos per a alumnes amb TEA, on adquireix un àmplia formació en metodologies específiques per a l’aprenentatge i la inclusió de les persones amb TEA.

A Espanya, ha estat directora tècnica de l’associació Autismo León essent responsable de la formació dels equips i el disseny i implantació metodològica per a la posada en marxa de serveis especialitzats i directora del centre d’educació especial per a alumnes amb autisme. També ha estat responsable de valoració i diagnosi i intervenció terapèutica a les associacions d’autisme de Zamora i Lleó.

Col·labora com a ponent, assessora i formadora en atenció primerenca i educació dels centres de formació i innovació del professorat, per a serveis socials, administracions i entitats educatives i sanitàries, públiques o privades i les universitats. Coautora de la “Guía para professores y educadores de alumnos con autismo” editada per FACYL i presidenta del comitè organitzador del XVII congrés d’AETAPI 2016.

Ha participat al projecte europeu “ICF-CY” (CIF-IA) de millora d’oportunitats educatives de nens amb necessitats educatives especials de la Comissió Europea.

Motivació, qualitat i implicació defineixen la seva feia amb nens i nenes amb dificultats i llurs famílies. Creu fermament que tots tenim qualitats que ens fan únics i que amb les ajudes necessàries som capaços d’assolir grans fites.

DIA  (NOU FORMAT ONLINE EN DIRECTE)

Dissabte 24 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 25 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

És important connectar-se a la plataforma almenys 15 minuts abans.

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un correu amb la ID i la contrasenya que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

TEA y educación infantil 0-6

PRESENTACIÓN

El número de niños y niñas que presentan señales de alerta de TEA cada vez es mayor y la evidencia muestra los beneficios de una intervención especializada lo más pronto posible en todos los entornos. La escuela es uno de los entornos más relevantes en la vida de los niños y las niñas, también de los que tienen autismo, y por este motivo, es necesario proveer a los profesionales que trabajan en la escuela, información, recursos materiales y humanos.

Como docentes queremos dar respuesta a las necesidades y contribuir al desarrollo de todos nuestros alumnos sabiendo que la etapa de infantil es de vital importancia para establecer rutinas y las primeras pautas de aprendizaje.

Cuando nuestro alumno parece presentar dificultades sociocomunicativas que alerten de un posible TEA, se nos plantean preguntas como: ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Cómo aseguro que participe?

A través de la presentación de técnicas, vídeos, revisión de casos y materiales aprenderemos estrategias prácticas para dar respuesta a las necesidades comunicativas y sociales de nuestros alumnos con TEA y capacitar a las familias y escuelas.

CONTENIDOS

 • A VECES HACE O DICE… ¿POR QUÉ? Entendiendo las primeras conductas:
  • Signos de alerta, herramientas de screening y detección
  • Enfoque centrado en la familia y contextos naturales: Redes de apoyo
  • Herramientas personales para docentes y familias
 • PRIMERAS CONDUCTAS….PRIMERAS RESPUESTAS! Enseñando habilidades fundamentales de comunicación y regulación
  • Qué habilidades comunicativas enseñamos.
  • Cómo lo hacemos… ¿Qué SAAC usamos?
  • Ayudas visuales, Materiales y Juegos
 • IMPLICANDO A TODOS: Estrategias y juegos para compañeros de aula.
  • Rutinas del aula
  • Adaptaciones de acceso, de entorno y estructuración.
  • Del pequeño grupo al gran grupo.
  • Actividades, Materiales y Juegos: Implicando a todos.

A QUIEN VA DIRIGIDO

 • Maestr@s de la etapa infantil (0-6).
 • Docentes de otras etapas interesados en las personas en el espectro del autismo.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, educadores sociales, psicopedagogos, pediatras, etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se imparte en español.

LA PONENTE

Rocío García Pascual

Licenciada en Psicología clínica y de la salud (USAL). Máster en neuropsicología y educación.

Especialista en diagnosis, atención precoz, comunicación, conducta y neuropsicología infantil en contextos naturales. Colabora y asesora en CualiTEA.

Profesora asociada de la Universidad de León, Departamento de Psicología evolutiva y educación y personalidad, evaluación y tratamiento psicológico.

Miembro de la junta directiva de AETAPI y miembro del comité científico en los congresos.

Formadora y especialista en intervención con formación avanzada en modelos de atención precoz especializada en : PACT (primera persona acreditada en España), modelo Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS y habla signada.

Desde el 2004 al 2007 reside en Inglaterra trabajando en la escuela Tyssen de primaria en Londres formando parte del equipe de inclusión y de la base de recursos para alumnos con TEA, donde adquiere una amplia formación en metodologías específicas para el aprendizaje y la inclusión de las personas con TEA.

En España, ha sido directora técnica de la asociación Autismo León siendo responsable de la formación de los equipos y el diseño e implantación metodológica para la puesta en marcha de servicios especializados y directora del centro de educación especial para alumnos con autismo. También ha sido responsable de valoración y diagnosis ei intervención terapéutica en las asociaciones de autismo de Zamora y León.

Colabora como ponente, asesora y formadora en atención temprana y educación de los centros de formación e innovación del profesorado, para servicios sociales, administraciones y entidades educativas y sanitarias, públicas o privadas y las universidades. Coautora de la “Guía para profesores y educadores de alumnos con autismo” editada por FACYL y presidenta del comité organizador del XVII congreso de AETAPI 2016.

Ha participado en el proyecto europeo “ICF-CY” (CIF-IA) de mejora de oportunidades educativas de niños con necesidades educativas especiales de la Comisión Europea.

Motivación, calidad e implicación definen su trabajo con niños y niñas con dificultades y sus familias. Cree firmemente que todos tenemos cualidades que nos hacen únicos y que con las ayudas necesarias somos capaces de alcanzar grandes metas.

Este curso se impartirá en español

DÍAS

Sábado 24 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 25 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Es importante conectarse a la plataforma por lo menos 15 minutos antes

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Unos días antes del curso recibirá un correo con la ID y la contraseña que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (consultar en info@educatiocat.com)

Acceptamos pago a través de Western Union sólo desde fuera de España.

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso, así como las iniciales INF referentes al curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Unos días después de haber finalizado el curso se enviará a su email la presentación y el certificado de asistencia del curso.

Autisme i neurociència (J.R. Alonso)

Curs reconegut pel Dep. d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

El cervell és una eina amb la que treballem a l’educació i sobre la que treballem a l’educació. El número de nens i nenes amb trastorns del neurodesenvolu-pament ha crescut d’una forma excepcional pel que cada vegada estan més presents a les nostres aules i és necessari afavorir la seva inclusió i que puguin desenvolupar al màxim l’autonomia i treure el seu potencial.

El curs pretén partir de la investigació neurocientífica per a explicar els conceptes bàsics de l’autisme i acabar donant consells pràctics per a la millora del treball a l’aula (organització de l’aula, disseny de tasques, seguiment, exàmens, etc.)

OBJECTIUS 

 • Conèixer els aspectes bàsics dels trastorns del neurodesenvolupament, en particular l’autisme.
 • Explicar què ha de saber un docent sobre la història, les causes, els símptomes i els tractaments de l’autisme.
 • Establir pautes clares i útils per a millorar l’aprenentatge dels nens i adolescents amb autisme.

CONTINGUTS

Què és l’autisme?

Evolució històrica de l’autisme.

El cervell de la persona amb autisme.

Idees bàsiques sobre les causes i tractaments dels trastorns del desenvolupament.

Característiques generals del comportament del nen amb autisme.

Identificació i diagnosi de l’autisme. Diferències entre nens i nenes. Comorbilitats.

L’autisme a l’aula. Peculiaritats de l’alumne amb TEA.

Estratègies del professor. Docència, ubicació, avaluació, treball en equip, control de conducta.

Problemes freqüents al centre educatiu.

El pati, un espai clau.

El treball amb els companys.

Activitat física amb els nois amb autisme.

Tractaments i teràpies. La seva influència en la labor educativa.

Aspectes socials. La família, germans, els avis.

Estratègies de conscienciació social. Coses per a dir i per a no dir a una família amb autisme.

Les últimes tendències en investigació sobre los TEA.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

EL PONENT

 JOSÉ RAMÓN ALONSO

José Ramón Alonso és doctor en Biologia i catedràtic de Biologia cel·lular a la Universitat de Salamanca, de la qual ha estat rector. Investigador postdoctoral i professor visitant en universitats d’Alemanya i Estats Units, és doctor honoris causa per universitats de Colòmbia, Bolívia i Perú. Ha dirigit 15 tesis doctorals (12 d’elles premi extraordinari de doctorat) i publicat més de 150 articles en revistes internacionals de Neurociència. Ha escrit 41 llibre entre els que hi ha “Autismo y síndrome de Asperger: guía para familiares, amigos y profesionales”, “Un niño con autismo en la familia”, “Últimas investigaciones sobre el autismo” y “Autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo”. És autor del blog Neurociencia www.jralonso.es

El seu darrer llibre:

DIA  

Dissabte 27 de febrer de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 28 de febrer de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

Autismo y Neurociencia (J.R. Alonso)

PRESENTACIÓN

El cerebro es la herramienta con la que trabajamos en la educación y sobre la que trabajamos en la educación. El número de niños con trastornos del neurodesarrollo ha crecido de una forma excepcional por lo que cada vez están más presentes en nuestras aulas y es necesario favorecer su inclusión y que puedan desarrollar su máxima autonomía y sacar adelante todo su potencial.

El curso pretende partir de la investigación neurocientífica para explicar los conceptos básicos del autismo y terminar dando consejos prácticos para la mejora del trabajo en el aula (organización del aula, diseño de tareas, seguimiento, exámenes, etc.)

OBJETIVOS 

 • Conocer los aspectos básicos de los trastornos del neurodesarrollo, en particular el autismo.
 • Explicar qué debe saber un docente sobre la historia, las causas, los síntomas y los tratamientos del autismo.
 • Establecer pautas claras y útiles para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes con autismo.

CONTENIDOS

¿Qué es el autismo?

Evolución histórica del autismo.

El cerebro de la persona con autismo.

Ideas básicas sobre causas y tratamientos de los trastornos del neurodesarrollo.

Características generales del comportamiento del niño con autismo

Identificación y diagnóstico del autismo. Diferencias entre niños y niñas. Comorbilidades.

El autismo en el aula. Peculiaridades del alumno con TEA.

Estrategias del profesor. Docencia, ubicación, evaluación, trabajo en equipo, control de conducta.

Problemas frecuentes en el centro educativo.

El recreo, un espacio clave.

El trabajo con los compañeros.

Actividad física en los muchachos con autismo.

Tratamientos y terapias. Su influencia en la labor educativa.

Aspectos sociales. La familia, hermanos, los abuelos.

Estrategias de concienciación social. Cosas para decir y para no decir a una familia con autismo

Las últimas tendencias en investigación sobre los TEA

PONENTE

JOSÉ RAMÓN ALONSO

José Ramón Alonso es doctor en Biología y catedrático de Biología celular en la Universidad de Salamanca, de la que ha sido Rector.

Investigador posdoctoral y profesor visitante en universidades de Alemania y Estados Unidos, es doctor honoris causa por universidades de Colombia, Bolivia y Perú. Ha dirigido 15 tesis doctorales (12 de ellas premio extraordinario de doctorado) y publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de Neurociencia. 

Ha escrito 41 libros entre los que están “Autismo y síndrome de Asperger: guía para familiares, amigos y profesionales”, “Un niño con autismo en la familia”, “Últimas investigaciones sobre el autismo” y “Autismo. Reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo”.

Es autor del blog Neurociencia (jralonso.es).

Su último libro:

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se impartirá en español

DÍA

Sábado 27 de febrero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 28 de febrero de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. 

Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (consúltenos en info@educatiocat.com)

Aceptamos pago por Western Union sólo desde fuera de España.

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Dislèxia, cap a una intervenció integral

 

PRESENTACIÓ

Malgrat que l’estudi de la dislèxia té més de 100 anys d’història són moltes les coses que desconeixem. No sabem quina proporció del nostre alumnat té dislèxia. Les dades recollides en parlants d’espanyol ofereixen xifres entre el 2,2 % i el 15,2 % de l’alumnat i són escassíssimes les dades sobre la prevalença de la dislèxia en català.

No sabem amb seguretat quina és la causa de la dislèxia i a vegades, ni tan sols si hem d’anomenar-la amb aquest nom o hem d’utilitzar-ne d’altres com “trastorn d’aprenentatge de la lectura” o “dificultat d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”.

La dislèxia es manifesta amb dificultats per a l’aprenentatge o un rendiment molt baix en les habilitats de lectura i escriptura. No obstant, aquests no són els únics problemes que produeix la dislèxia, sinó que solen anar acompanyats per un baix rendiment escolar i una menysvaloració personal, i són freqüents les dificultats socials, convertir-se en víctimes d’assetjament escolar o els problemes de comportament.

Malgrat tot, són moltes les millores que podem aconseguir amb una detecció primerenca i realitzant les intervencions adequades i això millorarà la qualitat de vida i els èxits de l’alumnat amb dislèxia. Els enfocaments anteriors d’intervenció en dislèxia se centraven en la correcció o millora dels problemes de lectura i escriptura. Actualment, això segueix sent molt important, però resulta bastant restringit. Només cal veure les dificultats mencionades als paràgrafs anteriors per adonar-se que la intervenció en dislèxia ha d’abastar altres àrees: com adaptacions per a millorar l’aprenentatge o suport emocional i social.

 

OBJECTIUS

 1. Familiaritzar-se amb els signes o indicadors de la dislèxia.
 2. Valorar les necessitats de l’alumnat amb dislèxia tenint en compte les seves dificultats primàries en la lectura o escriptura i les dificultats secundàries derivades d’aquestes.
 3. Conèixer les estratègies i mètodes que funcionen millor per a millorar l’habilitat de lectura i escriptura.
 4. Entendre les adaptacions metodològiques com una part necessària de la intervenció escolar en dislèxia.

CONTINGUTS

 1. Què és la dislèxia i com la reconeixem.
 2. Intervenir en dislèxia és més que millorar la lectura i l’escriptura.
 3. Millorar les habilitats fonològiques.
 4. Ensenyament i reforç de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura.
 5. Pràctica eficient de la lectura.
 6. La millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita.
 7. Adaptacions metodològiques.
 8. Suport emocional i social.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb dislexia.

METODOLOGIA

La formació es realitzarà mitjançant una exposició en videoconferència amb els continguts, amb moments per a plantejar dubtes i comentaris. Aquesta exposició serà complementada amb un dossier amb documents per a estendre o aprofundir en els temes exposats i amb algunes eines de tipus pràctic per a la intervenció de la dislèxia.

EL PONENT

Juan Cruz Ripoll

Doctor en educació, psicopedagog i mestre especialitzat en audició i llenguatge.

Actualment és orientador escolar al Col·legi Santa María la Real de Sarriguren i professor associat a la Universitat de Navarra.

Des del seu blog https://clbe.wordpress.com  (Comprensión lectora basada en evidencias) comparteix tota classe de materials i estudis sobre la comprensió lectora.

Publicacions destacades

 • Aguado, G., Ripoll, J.C. y Domezáin, M.J. (2011). Comprender el lenguaje, 2ª ed. Madrid: ENTHA Ediciones.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2014). La mejora de la comprensión lectora en español: un metaanálisis. Revista de Psicodidáctica, 19(1), 2744.
 • Ripoll, J.C. (2014). ¿Existen métodos de mejora de la comprensión lectora en español y basados en evidencias? Investigaciones Sobre Lectura, 2, 4452.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2015). Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentesMadrid: EOS.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología36(2), 85100.
 • Ripoll, J.C. (2016). ¿Sabemos cómo mejorar la comprensión? Revista de Logopedia,Foniatría y Audiología, 36(3), 101102.
 • Ripoll, J.C. (2019) Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial. Eunsa.
 • Ripoll, J.C. (2019) Manual practico para el desarrollo de la comprensión lectora.
 • Ripoll, J.C. Comprensión lectora basada en evidencias  https://clbe.wordpress.com/

Premis i reconeixements: 

Certificación de Buena Práctica Leer.es concedida el 30/13/2013 pel Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

DIES  

Dissabte 13 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 14 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

El dia abans del curs rebreu un correu amb l’enllaç que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

Dislexia, hacia una intervención integral (Juan Cruz Ripoll)

PRESENTACIÓN

Aunque el estudio de la dislexia tiene más de 100 años de historia son muchas las cosas que desconocemos. No sabemos qué proporción de nuestro alumnado tiene dislexia. Los datos recogidos en hablantes de español ofrecen cifras entre el 2,2 % y el 15,2 % del alumnado y son escasísimos los datos sobre la prevalencia de la dislexia en catalán.

No sabemos con seguridad cuál es la causa de la dislexia y a veces, ni siquiera tenemos claro si debemos llamarla con ese nombre o hay que emplear otros como “trastorno del aprendizaje de la lectura” o “dificultad de aprendizaje de la lectura y la escritura”.

La dislexia se manifiesta con dificultades para el aprendizaje o un rendimiento muy bajo en las habilidades de lectura y escritura. No obstante, esos no son los únicos problemas que produce la dislexia, sino que suelen ir acompañados por un bajo rendimiento escolar y una minusvaloración personal, y son frecuentes las dificultades sociales, convertirse en víctimas de acoso escolar o los problemas de comportamiento.

Sin embargo, son muchas las mejoras que podemos conseguir con una detección temprana y realizando las intervenciones adecuadas y eso mejorará la calidad de vida y los logros del alumnado con dislexia. Los enfoques anteriores de intervención en dislexia se centraban en la corrección o mejora de los problemas de lectura y escritura. Actualmente, eso sigue siendo muy importante, pero resulta bastante restringido. Basta con ver las dificultades que he mencionado en los párrafos anteriores para darse cuenta de que la intervención en dislexia tiene que abarcar otras áreas: como acomodaciones para mejorar el aprendizaje o soporte emocional y social.

 

OBJETIVOS

 1. Familiarizarse con los signos o indicadores de la dislexia.
 2. Valorar las necesidades del alumnado con dislexia teniendo en cuenta sus dificultades primarias en lectura o escritura y las dificultades secundarias derivadas de estas.
 3. Conocer las estrategias y métodos mejor fundamentados para mejorar la habilidad de lectura y escritura.
 4. Entender las adaptaciones metodológicas como una parte necesaria de la intervención escolar en dislexia.

CONTENIDOS

 1. Qué es la dislexia y cómo la reconocemos.
 2. Intervenir en dislexia es más que mejorar la lectura y la escritura.
 3. Mejora de las habilidades fonológicas.
 4. Enseñanza y refuerzo de las habilidades básicas de lectura y escritura.
 5. Práctica eficiente de la lectura.
 6. La mejora de la comprensión lectora y la expresión escrita.
 7. Adaptaciones metodológicas.
 8. Soporte emocional y social.

METODOLOGÍA

La formación se realizará mediante una exposición en videoconferencia de los contenidos, con momentos para el planteamiento de dudas o comentarios. Esta exposición estará complementada con un dosier con documentos para extender o profundizar en los temas expuestos y con algunas herramientas de tipo práctico para la intervención de la dislexia.

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con dislexia.

Este curso se impartirá en español 

EL PONENTE

JUAN CRUZ RIPOLL

Doctor en Educación, Psicopedagogo y Maestro especializado en audición y lenguaje.

Actualmente es orientador escolar en el Colegio Santa María la Real de Sarriguren y profesor asociado en la Universidad de Navarra.

Desde su blog https://clbe.wordpress.com  (Comprensión lectora basada en evidencias) comparte toda clase de materiales y estudios sobre la comprensión lectora.

Publicaciones destacadas

 • Aguado, G., Ripoll, J.C. y Domezáin, M.J. (2011). Comprender el lenguaje, 2ª ed. Madrid: ENTHA Ediciones.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2014). La mejora de la comprensión lectora en español: un metaanálisis. Revista de Psicodidáctica, 19(1), 2744.
 • Ripoll, J.C. (2014). ¿Existen métodos de mejora de la comprensión lectora en español y basados en evidencias? Investigaciones Sobre Lectura, 2, 4452.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2015). Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentesMadrid: EOS.
 • Ripoll, J.C. y Aguado, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: una revisión. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología36(2), 85100.
 • Ripoll, J.C. (2016). ¿Sabemos cómo mejorar la comprensión? Revista de Logopedia,Foniatría y Audiología, 36(3), 101102.
 • Ripoll, J.C. (2019) Profe, eso no lo pone. La enseñanza de la comprensión inferencial. Eunsa.
 • Ripoll, J.C. (2019) Manual practico para el desarrollo de la comprensión lectora.
 • Ripoll, J.C. Comprensión lectora basada en evidencias https://clbe.wordpress.com/

Premios y reconocimientos: 

Certificación de Buena Práctica Leer.es concedida el 30/13/2013 por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

DÍA

Sábado 13 de marzo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 14 de marzo de de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. 

Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (consultar en info@educatiocat.com)

Aceptamos pago por Western Union sólo desde fuera de España.

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

 

Inclusió d’alumnes amb autisme en el context escolar

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

La incorporació dels alumnes amb autisme als centres ordinaris planteja un repte als professionals encarregats de materialitzar una autèntica inclusió. Davant d’aquesta circumstància es fa imprescindible una formació constant dels docents perquè els enfocaments que redunden en un progrés del procés inclusiu provenen de camps molt diferents i en constant actualització: neurociència, psicologia, sociologia, pedagogia,…

En aquesta formació els ponents exposaran aspectes clau i ineludibles per a aconseguir una inclusió real dels alumnes amb autisme des de punts de vista vigents amb incorporacions originals i exclusives.

OBJECTIUS

 • Obtenir una visió integral de les principals qüestions metodològiques i organitzatives que han de ser contemplades en la inclusió d’infants amb autisme als centres ordinaris.
 • Conèixer casos pràctics d’inclusió educativa d’alumnes amb autisme en les etapes d’educació infantil i primària.
 • Adquirir destreses i coneixements específics per a:
  • Realitzar una adaptació curricular amb aportacions d’integració sensorial, teoria de la ment,..
  • Dissenyar, implantar i avaluar un programa de suport conductual positiu.
  • Portar a terme actuacions pràctiques basades en el treball de les funcions executives.
  • Elaborar material per a alumnes amb TEA.
  • Implantar programes de patis.

PROGRAMA

Primera sessió 20-3-2021

 • El centre inclusiu. Bones pràctiques inclusives.
 • Suport conductual positiu.
 • Disseny d’adaptacions curriculars.

Segona sessió 21-3-2021

 • Funcions executives en els infants amb TEA.
 • Casos pràctics a educació infantil i a educació primària.
 • Elaboració de materials.
 • Programa de patis: patis dinàmics i cercle d’amics.

DESTINATARIS

Els continguts estan basats en l’experiència i formació dels ponents. Es pretén que tinguin una translació directa a la realitat professional de qualsevol docent que treballi aspectes relacionats amb la inclusió educativa d’infants amb autisme en centres ordinaris: mestres d’educació infantil i primària, mestres d’educació especial, logopedes, orientadors, psicòlegs, terapeutes, personal de suport, etc.

Aquest curs està obert a familiars i a qualsevol persona que vulgui millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

PONENTS

Olga Fernández Sánchez és mestra especialista en pedagogia terapèutica al col·legi Santa Teresa de Badajoz des del 2008. És coautora del llibre “Programas de patio, una realidad inclusiva” i “El niño con autismo en la escuela”. Té publicats els blogs CREAtelo crea- telo.blogspot.com i PaTiOs DiNáMiCoS patiosdinamicos.blogspot.com

Narciso Rodríguez Zarallo és mestre especialista en pedagogia terapèutica al col·legi Santa Teresa de Badajoz des del 1992, especialista universitari en autisme. Es coautor del llibre “Programas de patio, una realidad inclusiva” i “El niño con autismo en la escuela”. És responsable de la web www.todoinclusion.com des del 1997.

Ambdós tenen una àmplia experiència en la impartició de formació online i presencial. Han col·laborat amb universitats, centres de professors, associacions de pares, congressos,… Han estat coordinadors del Projecte Europeu ERASMUS+ CHANGE (Programa internacional per a l’intercanvi de bones pràctiques en la inclusió educativa de l’alumnat amb autisme en centres ordinaris del col·legi Santa Teresa de Badajoz). Tercer millor projecte K-219 espanyol 2016-2018.

DIA  

Dissabte 20 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 21 de març de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Un dia abans del curs rebreu un correu amb l’enllaç que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

 

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos