Cursos

Cursos online en directo

                   

 

Cursos de verano en horario de mañana

               

                 

                

 

Próximo curso

               

 

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Flexibilitat i estils cognitius en el TEA

Curs reconegut pel Dep. d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

Presentació

Les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) presenten una forma particular de processar la informació que els genera inflexibilitat mental i de comportament i determina els seus aprenentatges i la manera de relacionar-se amb el món que els envolta.

Treballar la flexibilitat cognitiva ajuda a les persones amb TEA a entendre millor el seu context, a tolerar els canvis que han d’afrontar, a comprendre que els altres poden pensar de forma diferent, i a millorar les relacions socials i el seu procés d’aprenentatge. Totes aquestes habilitats afavoreixen de manera substancial l’accessibilitat real al seu entorn, la inclusió i, el més important, a millorar la seva qualitat de vida.

Partint del coneixement de les funcions executives i del seu dèficit en les persones amb TEA, en aquest curs veurem com treballar la flexibilitat i millorar els processos d’aprenentatge. I tot a través d’exemples pràctics, estratègies i tècniques d’intervenció molt útils en l’entorn escolar i també en el familiar i social.

Contingut 

 1. Funcions executives:
  • Definició i origen
  • FFEE en el TEA
  • Avaluació de les FFEE.
 2. Inflexibilitat mental i de comportament: implicacions en els processos cognitius.
 3. Processament de la informació en el TEA.
 4. Estils d’aprenentatge.
 5. Tècniques d’intervenció.
 6. Casos pràctics (s’abordaran durant totes les sessions). 

Destinataris

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

Aquest curs s’impartirà en espanyol.

 

Ponent

Ana Molina Montes

Diplomada en Magisteri per la Universitat de Sevilla (especialitat llengua i anglès) i Màster de logopèdia (INATED).

Actualment és Directora del CDPEE Ángel Rivière (Autismo Sevilla). Responsable del grups de millora d’inclusió i del grup de millora “El funcionament cognitiu” d’Autismo Sevilla, Professora del taller de comunicació i cognitiva del CCEE “Ángel Rivière”.

Dies

NOVA DATA

Dissabte 18 de setembre de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 19 de setembre de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

Lloc

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

Preu net

70 €

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

Flexibilidad y estilos cognitivos en el TEA

Presentación

Las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) presentan una forma particular de procesar la información que les genera inflexibilidad mental y de comportamiento y determina sus aprendizajes y la manera de relacionarse con el mundo que les rodea.

Trabajar la flexibilidad cognitiva ayuda a las personas con TEA a entender mejor su contexto, a tolerar los cambios que tienen que afrontar, a comprender que los otros pueden pensar de forma diferente, a mejorar las relaciones sociales y su proceso de aprendizaje. Todas estas habilidades favorecen de manera sustancial la accesibilidad real en su entorno, la inclusión y, lo más importante, a mejorar su calidad de vida.

Partiendo del conocimiento de las funciones ejecutivas y de su déficit en las personas con TEA, en este curso veremos cómo trabajar la flexibilidad y mejorar los procesos de aprendizaje. Y todo a través de ejemplos prácticos, estrategias y técnicas de intervención muy útiles en el entorno escolar y también en el familiar y social.

Programa

 1. Funciones ejecutivas:
  • Definición y origen
  • FFEE en TEA
  • Evaluación de las FFEE.
 2. Inflexibilidad mental y comportamental: implicaciones en los procesos cognitivos.
 3. Procesamiento de la información en TEA.
 4. Estilos de aprendizaje.
 5. Técnicas de intervención.
 6. Casos prácticos (los abordaremos durante toda la sesión)

Ponente

Ana Molina Montes

Diplomada en Magisterio por la Universidad de Sevilla (especialidad lengua e inglés) y Master de Logopedia (INATED).

Actualmente es Directora del CDPEE Ángel Rivière (Autismo Sevilla), Responsable de los grupos de mejora e inclusión y del grupo de mejora “El funcionamiento cognitivo” de Autismo Sevilla, Profesora del taller de comunicación y cognitiva del CCEE “Ángel Rivière”.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

Este curso se impartirá en español.

Días

NUEVA FECHA

Sábado 18 de septiembre de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 19 de septiembre de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

Como hacer la inscripción 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

Bonificaciones de la FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

Aprendre a ritme de joc (Oriol Ripoll)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificble per la Fundae des dels centres

 

AQUEST CURS S’HA AJORNAT PER MOTIUS DE FORÇA MAJOR

PROPERAMENT ANUNCIAREM UNA NOVA DATA

 

PRESENTACIÓ

Saps què és l’aprenentatge basat en jocs? Com es pot dissenyar una experiència d’aprenentatge fent que el joc sigui l’ànima i el motor? Aquesta formació està concebuda com un taller d’aprenentatge on escoltarem i parlarem, jugarem i analitzarem i intentarem donar resposta a un repte lúdic col·lectiu.

El joc ha estat, des de sempre, una poderosa eina per a facilitar l’aprenentatge. Sota el nom d’aprenentatge basat en jocs hi ha tota una metodologia que pot afavorir la transformació educativa. Però el concepte pot anar molt més enllà de jugar i analitzar què ha passat,

Es tracta d’analitzar el joc a partir de totes les situacions que es produeixen mentre s’està jugant i utilitzar-ho per transformar la forma com es fan certs aprenentatges. Per fer-ho és necessari una metodologia, uns recursos i una voluntat que permeti aconseguir assolir els objectius desitjats.

OBJECTIUS

 • Descobrir què és l’aprenentatge basat en jocs, i com es pot utilitzar per tal d’afavorir la transformació educativa.
 • Aprendre jocs i recursos per a afavorir el joc i la seva anàlisi.
 • Conèixer els resultats de les darreres recerques sobre jocs aplicats a l’educació i analitzar la seva aplicació.
 • Descobrir com es pot generar una proposta d’aprenentatge basat en jocs i elaborar-ne una.

CONTINGUTS

 • Concepte d’aprenentatge basat en jocs i una classificació de propostes per portar-ho a l’aula.
 • Metodologies i recursos per tal d’aconseguir treure el màxim partit als jocs.
 • Taller de cocreació d’experiències d’ABJ.
 • Repertori de jocs.

DESTINATARIS

 • Docents i d’altres professionals educatius (mestres, professors, orientadors, educadors, formació no reglada, etc.)
 • Qualsevol persona interessada en el tema, sigui o no docent.

Aquest curs s’impartirà en espanyol.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual del ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació  d’interès.

PONENT

Oriol Ripoll

Llicenciat en Magisteri per la Universitat Ramon Llull.

És especialista en jocs. Això vol dir que s’ha dedicat en saber sobre jocs, crear-los i explicar com es poden crear i aplicar-los. Però també li ha fet obrir el focus i ha après sobre gamificació, creativitat, educació, patrimoni, experiència d’usuari i cocreacions. En el fons tot és el mateix. 

Actualment és a l’equip creatiu de Jocs al segon, un petit estudi des d’on creen jocs i gamificacions per a projectes culturals, educatius i de comunicació. També és professor de Game Design a Enti, el grau de videojocs de la UB, a EUSES, el grau de CAFE de la UdG i codirigeix el Màster en joc, gamificació i tecnologia aplicats a l’educació a Enti-UB. 

Ha escrit molt sobre jocs (menys del que voldria, però diu que no ha tingut més temps) i ha fet multitud de xerrades i cursos sobre el tema.

És un motivador nat.

DIES

Dissabte 8 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 9 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

Aprender a ritmo de juego (Oriol Ripoll)

ESTE CURSO HA SIDO APLAZADO POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR

PRÓXIMAMENTE ANUNCIAREMOS UNA NUEVA FECHA

 

PRESENTACIÓN

¿Sabes qué es el aprendizaje basado en juegos? ¿Cómo se puede diseñar una experiencia de aprendizaje haciendo que el juego sea el alma y el motor? Esta formación está concebida como un taller de aprendizaje donde escucharemos y hablaremos, jugaremos y analizaremos e intentaremos dar una respuesta a un reto lúdico colectivo.

El juego ha sido, desde siempre, una poderosa herramienta para facilitar el aprendizaje. Detrás del nombre de aprendizaje basado en juegos hay toda una metodología que puede favorecer la transformación educativa. Pero el concepto puede ir más allá de jugar y analizar qué ha pasado.

Se trata de analizar el juego a partir de todas las situaciones que se producen mientras se está jugando y utilizarlo para transformar la forma como se hacen ciertos aprendizajes. Para hacerlo es necesaria una metodología, unos recursos y una voluntad que permita conseguir alcanzar los objetivos deseados.

OBJETIVOS

 • Descubrir qué es el aprendizaje basado en juegos, y cómo se puede utilizar para favorecer la transformación educativa.
 • Aprender juegos y recursos para favorecer el juego y su análisis.
 • Conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre juegos aplicados a la educación y analizar su aplicación.
 • Descubrir cómo se puede generar una propuesta de aprendizaje basado en juegos y elaborar una.

CONTENIDOS

 • Concepto de aprendizaje basado en juegos y una clasificación de propuestas per a llevarlo al aula.
 • Metodologías y recursos para conseguir sacar el máximo partido de los juegos.
 • Taller de cocreación de experiencias de ABJ (Aprendizaje Basado en el Juego)
 • Repertorio de juegos.

Este curso se impartirá en español.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

PONENTE

Oriol Ripoll

Licenciado en Magisterio por la Universitat Ramon Llull.

Es especialista en juegos. Esto quiere decir que se ha dedicado en saber sobre juegos, crearlos y explicar cómo se pueden crear y aplicar. Pero también le ha hecho abrir el foco y ha aprendido sobre gamificación, creatividad, educación, patrimonio, experiencia de usuario y cocreaciones. En el fondo es todo lo mismo. 

Actualmente forma parte del equipo creativo de Jocs al segon (Juegos al segundo), un pequeño estudio desde donde crean juegos y gamificaciones para proyectos culturales, educativos y de comunicación.

También es profesor de Game Design en Enti, el grado de videojuegos de la Universitat de Barcelona, en EUSES, el grado de CAFE de la Unversitat de Girona y codirige el Master en juegos, gamificación y tecnología aplicados a la educación en Enti-UB (Universitat de Barcelona). 

Ha escrito mucho sobre juegos (menos de lo que le gustaría, pero dice que no ha tenido más tiempo) y ha hecho multitud de presentaciones y cursos sobre el tema.

Es un motivador nato. 

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de apoyo, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Cualquier persona interesada en el tema sea o no docente (familiares, estudiantes, etc.)

DÍAS

Sábado 8 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 9 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

Precios especiales para América (consúltenos en info@educatiocat.com)

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

BONIFICACIONES DE LA  FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

I després de l’escola, què? Ocupació i treball per a les persones amb TEA

Curs reconegut pel Departament d’educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

El treball i l’ocupació són factors molt rellevants per a la qualitat de vida i la inclusió social per a tothom i, òbviament, també per a les persones amb autisme, independentment del grau de suport que necessitin. L’aportació de les persones amb TEA pot arribar també a la dimensió laboral, on habilitats com l’honestedat, la perseverança o el compromís amb les tasques que realitzen, suposen un avantatge.

Malauradament es tracta d’un col·lectiu amb una escassa participació a la comunitat i, específicament, amb un gran índex de desocupació (entre el 76 i el 90 % segons Autism Europe). Revertir aquesta situació, requereix la implantació de metodologies de suport que permetin a les persones amb TEA viure la vida adulta amb autonomia i independència, més enllà dels models purament assistencials.

Aquest curs està enfocat en dotar als assistents d’informació i eines per oferir suports a les persones amb TEA des de la transició a la vida adulta fins a la vida adulta. Es desenvoluparan les característiques dels serveis d’ocupació i treball mitjançant una metodologia teòrica i pràctica. Es presentaran recursos per crear i mantenir un programa d’ocupació, així com estratègies per realitzar un acompanyament individualitzat a cada persona amb TEA en la seva recerca i preparació per a l’ocupació.  

OBJECTIUS

 • Conèixer pautes i recursos en l’acompanyament individualitzat a la persona amb TEA.
 • Conèixer les metodologies utilitzades per a la inclusió laboral de les persones amb TEA: orientació vocacional, itineraris personalitzats, treball amb suport.
 • Adquirir habilitats per a la implementació de les metodologies mencionades.

A QUI VA DIRIGIT?

A professionals amb interès en millorar la seva capacitació professional per al treball amb persones joves i adults amb TEA, així com per a professionals que vulguin aprendre estratègies per a la posada en marxa i/o per al desenvolupament de projectes de inclusió laboral de persones amb TEA. També va dirigit als docents de les últimes etapes educatives partícips en la transició a la vida adulta de les persones amb TEA, a famílies i a qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

CONTINGUTS

BLOC 1. QUALITAT DE VIDA I OCUPACIÓ O TREBALL

 • Feina: Què ho és i què no ho és?
 • Dades feina i discapacitat/feina i TEA. Obstacles per a l’accés a la feina.
 • Determinació de línies ètiques i principis bàsics.
 • Transició a la vida adulta, model centrat en la persona.
 • Impacte en la persona amb TEA. Treball/ocupació com a dimensió de la qualitat de vida.
 • Models d’ocupació regulats o informals:
  • Unitats integrades en la comunitat
  • Centre ocupacional
  • Altres fórmules
 • Models de treball: 
  • Treball protegit (centre de treball)
  • Treball amb suport.
  • Altres fórmules: emprenedoria, treball públic, treball personalitzat,…
 • I si no es treballa, què?

BLOC 2. PLA PERSONAL: DETECCIÓ D’INTERESSOS VOCACIONALS I ITINERARIS PERSONALITZATS

 • Característiques del procés i agents implicats
 • Establiment d’un pla d’orientació vocacional:
  • Avaluació
  • Elaboració del perfil general
  • Exploració d’interessos professionals
  • Pla individualitzat d’inserció
  • Experimentació i autoconeixement
 • Desenvolupament d’un itinerari personalitzat: estratègies i pautes
 • Recerca activa de feina
 • Les pràctiques laborals com a procés d’orientació/selecció

BLOC 3. TREBALL AMB SUPORT

 • Concepte i característiques
 • Recerca de feina: prospecció dintre del marc del treball amb suport (treball en xarxa)
 • La relació amb les empreses: apropament, tracte, aliances, etc. Perfils que recerca l’empresa, reptes futurs (ex. impacte de la robòtica), processos de selecció actuals, etc.
 • Sensibilització i tècniques d’adaptació dels processos de selecció
 • Suports previs a la incorporació i en el lloc de treball: el preparador laboral
  • Anàlisi i adaptació del lloc
  • Suport en el lloc
  • Els suports naturals
  • Estratègies i recursos
  • Seguiment del suport
 • Seguiment personalitzat per a l’enfortiment de les expectatives i el desenvolupament de la carrera (promoció, etc.) 

LA PONENT

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en discapacitat, integració i necessitats especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assessora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA. 

Es coautora de vàries publicacions sobre treball i autisme, entre d’altres: “Quiero trabajar, Empleo y personas con trastornos del espectro del autista” i “Vida adulta y Trastornos del espectro Autista, Calidad de vida y empleo en Andalucía” publicades per la Federación Autismo Andalucía.

Actualment també és avaluadora de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Participa habitualment en grups de treball amb diferents conselleries per a l’elaboració de diversos plans i documents de treball i és membre d’AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, entitat en la què ha format part de diverses taules de treball i del comitè organitzador del Congrés del 2006. 

Aquest curs s’impartirà en castellà.

 

DIES

Dissabte 19 de juny de 2021 (de 16 a 20 hores)

Diumenge 20 de juny de 2021 (de 16 a 20 hores)

Acreditació a partir de les 15,30 hores

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Per a més informació abans i durant la jornada contacta’ns a info@educatiocat.com

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS 

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.

 

¿Y después de la escuela, qué? Ocupación y empleo para las personas con TEA

PRESENTACIÓN

El trabajo y la ocupación son factores muy relevantes para la calidad de vida y la inclusión social para todos y, obviamente, también para las personas con autismo, independientemente del grado de apoyo que necesiten. La aportación de las personas con TEA puede llegar también a la dimensión laboral, donde habilidades como la honestidad, la perseverancia o el compromiso con las labores que realicen, suponen una ventaja.

Desgraciadamente se trata de un colectivo con una escasa participación en la comunidad y, específicamente, con un gran índice de desocupación (entre el 76 y el 90 % según Autism Europe). Revertir esta situación, requiere la implantación de metodologías de apoyo que permitan a las personas con TEA vivir la vida adulta con autonomía e independencia, más allá de los modelos puramente asistenciales.

Este curso está enfocado a dotar a las personas asistentes de información y herramientas para ofrecer apoyos a personas con TEA desde la etapa de transición a la vida adulta a la vida adulta. Se desarrollarán las características de servicios de ocupación y empleo. A través de una metodología teórico-práctica, las personas participantes podrán adquirir conocimientos sobre recursos para crear y mantener un programa de empleo, así como las estrategias para realizar un acompañamiento individualizado a cada persona con TEA en su búsqueda y preparación para el empleo.

OBJETIVOS

 • Conocer pautas y recursos en el acompañamiento individualizado a la persona con TEA.
 • Conocer las metodologías empleadas para la inclusión laboral de las personas con TEA: orientación vocacional, itinerarios personalizados, empleo con apoyo.
 • Adquirir habilidades para la implementación de las metodologías mencionadas.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A profesionales con interés en mejorar su capacitación profesional para el trabajo con personas jóvenes y adultas con TEA, así como para profesionales que quieran aprender estrategias para la puesta en marcha y/o para el desarrollo de proyectos de inclusión laboral de personas con TEA.

También va dirigido a los docentes de las últimas etapas educativas partícipes en la transición a la vida adulta de las personas con TEA, a familias y a cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de este colectivo.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. CALIDAD DE VIDA Y OCUPACIÓN O TRABAJO

 • Empleo: ¿Qué es y qué no es?
 • Datos Empleo y discapacidad/empleo y TEA. Obstáculos para el acceso al empleo.
 • Determinación de líneas éticas y principios básicos.
 • Transición a la vida adulta, modelo centrado en la persona.
 • Impacto en la persona con TEA. Trabajo/ocupación como dimensión de la calidad de vida.
 • Modelos de ocupación regulados o informales:
  • Unidades integradas en la comunidad.
  • Centro ocupacional
  • Otras fórmulas
 • Modelos de empleo: 
  • Empleo protegido (centro de trabajo)
  • Empleo con apoyo.
  • Otras fórmulas: Emprendimiento, empleo público, empleo personalizado…
 • Y si no se trabaja ¿qué?

BLOQUE 2. PLAN PERSONAL: DETECCIÓN DE INTERESES VOCACIONALES E ITINERARIOS PERSONALIZADOS

 • Características del proceso y agentes implicados
 • Establecimiento de un plan de orientación vocacional:
  • Evaluación.
  • Elaboración de perfil general
  • Exploración de intereses profesionales
  • Plan individualizado de inserción
  • Experimentación y autoconocimiento
 • Desarrollo de un itinerario personalizado: estrategias y pautas
 • Búsqueda activa de empleo.
 • Las prácticas laborales como proceso de orientación/selección.

BLOQUE 3. EMPLEO CON APOYO (ECA)

 • Concepto y características
 • Búsqueda de empleo: prospección dentro del marco del ECA (trabajo en red).
 • La relación con las empresas: Acercamiento, trato, alianzas, etc… Perfiles que busca la empresa, retos futuros (ej. Impacto de la robótica), procesos de selección actuales… etc
 • Sensibilización y técnicas de adaptación de los procesos de selección
 • Apoyos previos a la incorporación y en el puesto de trabajo: el preparador laboral
  • Análisis y adaptación del puesto
  • Apoyo en el puesto
  • Los apoyos naturales
  • Estrategias y recursos
  • Seguimiento del apoyo
 • Seguimiento personalizado para el fortalecimiento de las expectativas y el desarrollo de la carrera (promoción, etc.)

LA PONENTE

Rosa Álvarez Pérez

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sevilla y Master en discapacidad, integración y necesidades especiales por la Universidad de Cádiz.

Su experiencia laboral gira entorno a las personas con TEA. Desde 2002 es Directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriormente fue Asesora técnica y psicóloga de la Asociación Autismo Sevilla y Directora del CEE Ángel Rivière. Desde 2008 también es profesora asociada al Departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de varios grupos de investigación y es coautora de varias publicaciones y traducciones sobre TEA.

Es coautora de varias publicaciones sobre empleo y autismo, entre otras “Quiero trabajar, Empleo y personas con trastornos del espectro del autista” y “Vida adulta y Trastornos del espectro Autista, Calidad de vida y empleo en Andalucía” publicadas por la Federación Autismo Andalucía.

Actualmente también es evaluadora de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Participa habitualmente en diversos grupos de trabajo con diferentes Consejerías para la elaboración de diversos planes y documentos de trabajo y es miembro de AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, entidad en la que ha formado parte de diversas mesas de trabajo y del comité organizador del Congreso de 2006. 

Este curso se impartirá en español.

DÍAS

Sábado 19 de junio de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 20 de junio de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15,30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar en info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE 

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

Metodologia TEACCH (Rosa Álvarez)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

Presentació

El mètode TEACCH (abreviatura en anglès de Tractament i Educació de Nens amb Autisme i Problemes de Comunicació relacionats) fou desenvolupat a la dècada de 1970 pel Dr. Eric Schopler. El TEACCH se centra en desenvolupar programes educatius per a la persona amb autisme en funció de les seves habilitats, interessos i necessitats. L’ensenyament estructurat és un dels seus pilars fonamentals. Quelcom diferent del mètode TEACCH és que es posa un èmfasi especial en fomentar els interessos i habilitats de cada persona, enlloc de concentrar-se només en solucionar els dèficits. Actualment, el programa TEACCH és conegut i aplicat en molts països del món, havent rebut nombrosos reconeixements internacionals.

L’objectiu principal del programa TEACCH és prevenir la institucionalització innecessària, ajudant a preparar les persones amb TEA per viure i treballar més efectivament a la llar, a l’escola i a la comunitat. Es posa èmfasi especial en els plans individualitzats per ajudar les persones amb TEA a conviure d’una manera més efectiva, reduint o eliminant els comportaments no desitjats. S’entrena els pares i docents a treballar amb llurs fills i estudiants per controlar els problemes de comportament i millorar les habilitats socials, de llenguatge i d’aprenentatge. D’aquesta manera, la persona amb TEA està preparada per a la seva ubicació a l’escola, en un taller protegit, en una feina amb recolzament, en una feina competitiva, en una llar compartida o en un altre marc de característiques comunitàries

Metodologia

El curs està orientat a professionals i famílies que treballen en l’educació de les persones amb TEA.

Es treballarà fonamentalment sobre tècniques d’ensenyament estructurat (organització de l’espai físic, desenvolupament de sistemes de treball, ús d’estímuls visuals, sistemes de treball, de l’estructuració de l’ensenyament un-a-un, etc.).

Es proporcionaran eines per a l’aplicació eficaç del TEACCH i per a l’elaboració de dissenys individualitzats per a l’ensenyament d’habilitats que afavoreixin l’autonomia de la persona amb TEA.

Un cop finalitzat el curs, es lliurarà documentació de suport (documents, transparències, exemples d’imatges, materials de treball, etc.).

Continguts

 1. Introducció i context. Origen del moviment TEACCH, història i serveis que presta.
 2. Bases ideològiques i funcionals: filosofia, objectius fonamentals, principis i pautes generals d’intervenció.
 3. Comparació entre les tècniques educatives del TEACCH i les metodologies tradicionals.
 4. La cultura de l’autisme: la visió del TEACCH sobre les persones amb TEA.
 5. La piràmide TEACCH de l’ensenyament estructurat; tècniques específiques per a cada àrea:
  1. Estructura física o com organitzar l’espai.
  2. L’ estructuració del temps. Com elaborar agendes i com evolucionen amb l’ús.
  3. Els sistemes de treball estructurats: l’ús poderós de les rutines.
  4. Estructuració visual personalitzada. Exemples de materials i ajudes visuals.
  5. Informació visual: claus per a fer visuals els aprenentatges. Fotos d’entorns reals, materials reals elaborats per professionals, etc.
 6. Aplicació de la metodologia TEACCH en les intervencions en comunicació, social, conducta i habilitats acadèmiques (lectura, matemàtiques, etc.).

Destinataris:

 1. Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 2. Professionals socio-sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 3. Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

El curs s’impartirà en castellà.

La ponent

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en discapacitat, integració i necessitats especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assessora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA. 

Dies

Dijous 1 de juliol de 2021 de 9,30 a 13,30 hores

Divendres 2 de juliol de 2021 de 9,30 a 13,30 hores

Acreditació a partir de les 9 hores.

Lloc

Online en directe a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

Preu net

70 € 

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

 

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.

 

Metodología TEACCH (Rosa Álvarez)

Presentación

El método TEACCH (abreviación en inglés de Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas de Comunicación relacionados) fue desarrollado en la década de 1970 por el Dr. Eric Schopler. El TEACCH se centra en desarrollar programas educativos para la persona con autismo en función de sus habilidades, intereses y necesidades. La enseñanza estructurada es uno de sus pilares fundamentales. Algo distintivo del método TEACCH es que pone especial énfasis en fomentar los intereses y habilidades de cada persona, en vez de concentrarse solamente en remediar déficits. Actualmente, el programa TEACCH es conocido y aplicado en muchos países del mundo, habiendo recibido numerosos reconocimientos internacionales.

El objetivo principal del programa TEACCH es prevenir la institucionalización innecesaria, ayudando a preparar a las personas con TEA para vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en la escuela, y en la comunidad. Se pone especial énfasis en los planes individualizados para ayudar a las personas con TEA y a sus familias a vivir juntos en forma más efectiva, reduciendo o eliminando los comportamientos no deseados. Se entrena a los padres y madres a trabajar con sus hijos e hijas para controlar los problemas de comportamiento y mejorar las habilidades sociales, de lenguaje y de aprendizaje. De este modo, la persona con TEA está preparada para su ubicación en una escuela, en un taller protegido, en un empleo con apoyo, en un empleo competitivo, en un hogar grupal u otro marco de características comunitarias.

Metodología

Este curso está orientado a profesionales y familias que trabajan en la educación de las personas con TEA.

Se trabajará fundamentalmente sobre técnicas de enseñanza estructurada (organización del espacio físico, desarrollo de sistemas de trabajo, uso de estímulos visuales, sistemas de trabajo, de la estructuración de la enseñanza uno a uno, etc.)

Se proporcionarán herramientas para la aplicación eficaz del TEACCH y para la elaboración de diseños individualizados para la enseñanza de habilidades que favorezcan la autonomía de la persona con TEA.

Una vez finalizado el curso, se compartirá documentación de apoyo (documentos, transparencias, ejemplos de imágenes, materiales de trabajo, etc.).

Contenidos 

 1. Introducción y contexto: Origen del movimiento TEACCH, historia, servicios que presta…).
 2. Bases ideológicas y funcionales: filosofía, objetivos fundamentales, principios y pautas generales de intervención.
 3. Comparación entre las técnicas educativas del TEACCH frente a las tradicionales.
 4. La cultura del autismo: visión del TEACCH sobre las personas con TEA.
 5. La pirámide TEACCH de la enseñanza estructurada. Técnicas específicas por cada área:
  1. Estructura física o cómo organizar el espacio.
  2. La estructuración del tiempo. Cómo elaborar agendas y cómo evolucionan con el uso.
  3. Los sistemas de trabajo estructurado: el poderoso uso de las rutinas.
  4. Estructura visual personalizada: ejemplos de materiales y ayudas visuales.
  5. Información visual: claves para hacer visuales los aprendizajes Fotos de entornos reales, materiales reales elaborados por profesionales, etc.
 6. Aplicación de la metodología TEACCH a la intervención en: comunicación, social, conducta, habilidades académicas (lectura, matemáticas, etc.)

Ponente

Rosa Álvarez Pérez

Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Sevilla y Master en discapacidad, integración y necesidades especiales por la Universidad de Cádiz.

Su experiencia laboral gira entorno a las personas con TEA. Desde 2002 es Directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriormente fue Asesora técnica y psicóloga de la Asociación Autismo Sevilla y Directora del CEE Ángel Rivière. Desde 2008 también es profesora asociada al Departamento de Psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Sevilla. Ha formado parte de varios grupos de investigación y es coautora de varias publicaciones y traducciones sobre TEA. http://www.autismoandalucia.org/

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

Este curso se impartirá en español.

Días

Jueves 1 de julio de 2021 (de 9,30 a 13,30 horas, hora española)

Viernes 2 de julio de 2021 (de 9,30 a 13,30 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 9 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

Como hacer la inscripción 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

Bonificaciones de la FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

El método ABN (Por unas matemáticas sencillas, naturales y divertidas)

Presentación

El cálculo ABN es un método ideado y creado por docentes y alumnos, que da respuesta a las dificultades que tiene el alumnado de infantil y primaria en la competencia matemática. Especialmente en el cálculo y en la resolución de problemas.

Se ha desarrollado gracias a Jaime Martínez Montero, inspector de educación de Cádiz, que detecta estas dificultades y da una solución basando ésta en el cambio de algoritmo, o cuenta, que tradicionalmente se enseña en la escuela.

Se trata de cuentas mecánicas y cerradas, desarrolladas en un momento en el que no existía la calculadora ni un medio mecánico efectivo para hacer cálculos largos y complicados.

Actualmente no es lógico que el alumnado aprenda a hacer cuentas enormes que en su vida escolar y personal posterior no va a hacer sin ayuda de una calculadora. Se trata de desarrollar el cálculo a través de estrategias de cálculo mental abierto, la estimación y la creatividad matemática.

 

¿ABN qué significa?

Este método de cálculo se denomina ABN porque pretende ser Abierto y Basado en Números. El cálculo tradicional o CBC Cálculo Basado en Cifras es cerrado, tiene unas instrucciones únicas, que todo el alumnado, tenga la competencia que tenga, debe hacer igualmente. Esto hace que se hagan los cálculos mecánicamente, sin reflexionar, sin estimar y sin saber por qué se hacen.

Con el cálculo ABN hay tantos posibles pasos como capacidad de cálculo tiene el alumnado. Se pueden hacer en un solo paso si tiene una gran capacidad de cálculo mental, o en varios pasos si lo tiene menor.

¿Cuáles son las claves del método ABN?

 • Uso de materiales. Los palillos para la numeración, las monedas para el cálculo con decimales, la tabla numérica para la numeración y la alfombra del 10 son básicos en esta metodología, en la que la manipulación como previo a la abstracción es básica e imprescindible.
 • Dominio de la numeración Las unidades, decenas y centenas se ven, se tocan y se trabajan como base del cálculo.
 • Algoritmos abiertos. Accesible y adaptable a todo el alumnado, tanto para la sobredotación como para el alumnado con dificultades, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
 • Transparencia de formatos y algoritmos. Los formatos permiten detectar rápidamente el punto exacto del error que se ha cometido en el proceso producido.
 • Cálculo contextualizado. Los cálculos no están descontextualizados. Toda cuenta tiene asociada una situación problemática que se suele inventar en clase por parte del alumnado.
 • Gratuidad. Es un método que no exige un canon por utilizarlo, hay canales de Youtube gratuitos, cuentas de Facebook con decenas de miles de profesorado que participa y comparte su trabajo.
 • Las matemáticas dejan de ser la asignatura temida Llega a ser, en muchos casos, la asignatura preferida, porque la metodología es muy atractiva y los resultados positivos hacen que mejore la motivación del alumnado.

¿Desde qué etapa o edad se puede aplicar?

Desde infantil hasta primaria, y en secundaria se puede aprovechar esta motivación para encontrar talentos matemáticos.

¿Cómo se puede aplicar en el aula? ¿Qué materiales y/o recursos se necesitan?

A través de una metodología activa, manipulativa hasta en los cursos altos. Con series de cálculo mental y tratamiento de la resolución de problemas. Los materiales son los que encontramos normalmente en el aula. Objetos para contar, monedas y billetes, cubiteras, etc…En la etapa de infantil se han creado y desarrollado una gran cantidad de materiales extremadamente creativos.

¿Qué pasos o qué cambios hay que dar en el aula para poder aplicar este método?

Dar más tiempo para la manipulación como paso previo a la abstracción es básico. Suele ser considerado una pérdida de tiempo y es todo lo contrario. Además, mejorar el cálculo revierte en los demás bloques del área de matemáticas, como las medidas, la geometría y la probabilidad y estadística

Dar tiempo a la expresión oral en el cálculo. Es un signo de interiorización de las estrategias de cálculo.

Objetivos

 • Introducción a enfoques más eficaces en el cálculo de las operaciones matemáticas, como son los algoritmos ABN.
 • Proporcionar ideas, recursos y metodologías de trabajo para mejorar la competencia matemática en la etapa de Educación Infantil y para alumnado con necesidades educativas especiales.
 • Ofrecer herramientas y guías de trabajo para la implantación de la metodología ABN en Educación Infantil.

Contenidos

 • El Algoritmo ABN: implantación, recursos, aportaciones ventajosas respecto a métodos tradicionales.
 • Adquisición de los niveles de la cadena numérica.
 • Conteo, subitización y estimación.
 • Numeración a través de la metodología ABN.
 • Fases de adquisición de número y cantidad
 • Iniciación al cálculo ABN.
 • Descomposición y amigos del 10.
 • Fases de la suma.
 • Repartos
 • Resolución de problemas
 • Organización de una sesión ABN
 • Materiales y recursos

La ponente

Teresa Simonet Morales 

Formación académica relacionada:

Diplomada en profesorado de EGB especialidad Ciencias. Discípula de Jaime Martínez, creador del método ABN, con quien ha realizado el curso ABN nivel experto y colabora de forma activa en la formación ABN. Forma parte de la Asociación matemática cálculo ABN. Ha participado como ponente en Jornadas de Infantil, cursos, grupos de trabajo en toda España y en los cuatro Congresos Nacionales de método ABN. Ponente en Congreso Iberoamericano de educación matemática en Madrid, junio de 2017. Formación ABN para sindicatos, asociaciones, y colectivos de docentes y familias.

Experiencia laboral:

Ha trabajado como maestra de Primaria y especialista de música siendo funcionaria de la Junta de Andalucía desde 1993.  Ha puesto en marcha en su centro el método ABN, el cual está implantado ya en su totalidad desde Inf 3 hasta 6º. Ha sido directora del CEIP Serafina Andrades de Chiclana de la Frontera (Cádiz) durante 9 cursos escolares.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educación especial, educadores, etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en la temática del curso.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

Este curso se impartirá en español.

Días

Lunes 5 de julio de 2021 (de 9,30 a 13,30 horas, hora española)

Miércoles 7 de julio de 2021 (de 9,30 a 13,30 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 9 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo:   info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union). Consultar precios en info@educatiocat.com

Como hacer la inscripción 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

Bonificaciones de la FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos