Què fem

L’EVI treballa a partir dos àmbits d’actuació, en funció de dues direccions:

  1. Envers les persones usuàries: PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA
  2. Envers la comunitat: PRESTACIÓ DE SUPORT PER A L’ADEQUACIÓ I L’ADAPTACIÓ DEL SERVEI

El servei prioritari que oferim a l’usuari és el de suport. Des de l’EVI s’aporten els serveis d’assistència per tal que cada usuari exerceixi el seu dret d’autodeterminació i elabori el seu propi pla de vida, incloent-hi les activitats que esculli i decideixi portar a terme.

L’assistència personal dona els suports necessaris per tal que la persona pugui fer aquelles accions necessàries o desitjades que, d’altra manera, no podria realitzar. Els nivells de suport, les característiques concretes d’aquest suport i els procediments que es facin servir per prestar-lo són variables, segons les activitats i els entorns en els quals aquestes es portin a terme, i segons els avenços que cada usuari vagi fent quant al seu nivell d’autonomia i d’autodeterminació.

El punt de partida és el nivell d’autonomia personal adquirit al moment d’inici del servei i l’objectiu el nivell potencial d’autonomia de cada persona usuària.

La franja horària en la qual es concreta aquesta oferta inicial és de 17 a 21 hores, de dilluns a divendres.

A títol orientatiu, i sens perjudici que d’altres persones usuàries puguin generar noves necessitats en funció dels seus interessos i preferències, es presenta el següent ventall d’activitats orientatives, que sempre es porten a terme amb suport específic i personalitzat:

Descarrega’t el fulletó de l’EVI